Kursa kods Ķīmi2004

Kredītpunkti 3

Fizikālā un koloidālā ķīmija I

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareFizikālā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Fredijs Dimiņš

Dr. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Pēteris Kūka

Dr.chem.

Priekšzināšanas

Ķīmi2002, Neorganiskā un analītiskā ķīmija II

Ķīmi2016, Neorganiskā un analītiskā ķīmija I

Kursa anotācija

Studiju kurss "Fizikālā un koloidālā ķīmija I" ietver ķīmisko termodinamiku, fāžu līdzsvaru, dažādu procesu teorētiskos pamatus, īsto šķīdumu īpašības, ķīmisko kinētiku un katalīzi, elektroķīmiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Spēj parādīt termodinamikas likumsakarību zināšanas un šo zināšanu izpratni, izmantojot apgūtos teorijas pamatus un prasmes praktisko aprēķinu izpildē - 1.kontroldarbs.
2.Spēj parādīt zināšanas par šķīdumu veidiem un to īpašībām. Pārzina šķīdumu koncentrāciju izteiksmes veidus un spēj patstāvīgi veikt praktiskus aprēķinus, izmantojot apgūtos teorijas pamatus - 2.kontroldarbs.
3.Spēj parādīt zināšanas par fizikālās un koloidālās ķīmijas likumsakarībām, parādībām un procesiem un to saistību ar pārtikas zinātni un pārtikas tehnoloģiju.
4.Spēj patstāvīgi veikt praktiskos darbus un izdarīt secinājumus, izmantojot pieejamo informāciju - laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ķīmiskās termodinamikas pamatjēdzieni/Darba drošība fizikālās un koloidālās ķīmijas laboratorijās
2 Termoķīmija. Entalpija. Entropija/Vielas šķīšanas siltuma noteikšana
3 Gibsa fāžu likums. Ūdens stāvokļa diagramma/Vielas hidratācijas siltuma noteikšana
4 Kušanas diagrammas/1. kontroldarbs par ķīmisko termodinamiku
5 Šķīdumu vispārīgs raksturojums/Termiskā analīze
6 Vielu šķīdība. Ebulioskopija un krioskopija/Divu šķidrumu ierobežotā šķīdība
7 Difūzija un osmoze/Piena kvalitātes noteikšana pēc tā sasalšanas temperatūras
8 Destilācija un rektifikācija/Konduktometriskā titrēšana
9 Buferšķīdumi, pH un pOH/Ūdens sastāva fotometriska noteikšana
10 Sadalījuma likums un ekstrakcija/Buferšķīdumu īpašības
11 Elektrolītu šķīdumu īpatnības, izotoniskais koeficients/2. kontroldarbs par šķīdumu īpašībām
12 Šķīdumu elektrovadītspēja/Elektrolītu šķīdumu pētīšana pēc to elektrovadītspējas mērijumiem
13 Galvanisko elementu klasifikācija/ Galvanisko elementu EDS un elektrodu potenciālu noteikšana
14 Metālu elektroķīmiskā korozija/Šķīdumu pH potenciometriska noteikšana
15 Ķīmisko reakciju ātrums. Katalīze un katalizatori/ Ķīmiskā kinētika un katalīze
16 Fotoķīmiskās reakcijas un to likumi/Ieskaite

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kontroldarbiem jābūt ieskaitītiem.
Visiem laboratorijas darbiem jābūt nostrādātiem un aizstāvētiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga sagatavošanās kontroldarbiem. Laboratorijas darbu protokolu noformēšana un gatavošanās laboratorijas darbu aizstāvēšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējumu aprēķina no vidējā aritmētiskā vērtējuma, kurā ietver uzrakstīto kontroldarbu vērtējumu un aizstāvēto laboratorijas darbu vērtējumu.
Studentam jāgūst sekmīgs vērtējums par katru uzrakstīto kontroldarbu un aizstāvēto laboratorijas darbu, t.i., vismaz 4 balles.
Kursa vērtējums (ieskaite) tiek izlikts, ja izpildīti iepriekš minētie kritēriji.

Pamatliteratūra

1.Kolasinski, Kurt W. Physical Chemistry: how chemistry works. Chichester, West Sussex : Wiley, 2017, 726 p.
2.Engel T., Reid P. Physical Chemistry. San Francisco etc.: Pearson Education, Inc., 2014. 1040 p.
3.Kūka P., Dūma M. Fizikālā ķīmija. Metodiskie norādījumi un laboratorijas darbu apraksti. Jelgava: LLU, 2008, 101 lpp.
4.Atkins P. W. Physikalische Chemie. Weinheim etc.: VCH, 1996. 1106 p.
5.Alksnis U., Kļaviņš Z., Kūka P., Ruplis A. Fizikālā un koloidālā ķīmija. Rīga: Zvaigzne, 1990, 424 lpp.

Papildliteratūra

1. Shultz J.M. Chemistry for Engineers. Boston etc.: Houghton Mifflin Company, 2007. 522 p.
2. Wedler G. Lehrbuch der Physikalischen Chemie. Weinheim etc.: Wiley - VCH, 1997. 1070 p.
3. Walstra P. Physical Chemistry of Foods. New York etc.:Marcel Dekker Inc., 2003. 807 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food Science and Technology International Published by Sage Publications. ISSN (printed): 1082-0132. ISSN (electronic): 1532-1738.
2. Food Quality and Preference Published by Elsevier Science. ISSN: 0950-3293. Pilni teksti Science Direct datubāzē

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" obligātajā daļā.