Kursa kods Ķīmi2002

Kredītpunkti 3

Neorganiskā un analītiskā ķīmija II

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareAnalītiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Māra Dūma

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

Ķīmi2001 [GKIM2001] Analītiskā ķīmija

Kursa anotācija

Programma paredz apgūt vielu kvalitatīvās un kvantitatīvās analīzes noteikšanas metodes. Kvalitatīvajā analīzē tiek veikta katjonu un anjonu sistemātiskā analīze. Kvantitatīvajā analīzē tiek apgūti titrimetrijas metožu - neitralizācijas, redoksimetrijas, kā arī gravimetrijas, spektrofotometrijas un potenciometrijas analīzes metožu teorētiskie pamati, strādāti atbilstoši laboratorijas darbi. Studenti tiek iepazīstināti ar pārtikas produktu vispārīgiem fizikāli ķīmiskajiem raksturlielumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un kritiska izpratne par ķīmisko savienojumu kvalitatīvā un kvantitatīvā sastāva noteikšanas metodēm. (1., 2., 3., 4. k.d.).
Prasmes izvērtēt un izvēlēties piemērotākās pārtikas produktu analīžu metodes un veikt šīs analīzes - laboratorijas darbi.
Kompetence: objektīvi izvērtēt jaunu informāciju, spējas to patstāvīgi atrast un atlasīt, kā arī to izmantot, risinot ar ķīmisko savienojumu analīzēm saistītus jautājumus praktiskā darbā – laboratorijas darbu protokoli, patstāvīgā darba uzdevumi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Neorganiskās un analītiskās ķīmijas priekšmets. Kvalitatīvā analīze. Priekšmēģinājumi.1. analīze.
2 1., 2. un 3. grupas katjonu atdalīšanas un pierādīšanas reakcijas. 1.analīze
3 4. un 5.grupas katjonu atdalīšanas un pierādīšanas reakcijas. 2. analīze.
4 Anjonu atdalīšanas un pierādīšanas reakcijas. 3. analīze.
5 Tilpumanalīze. 3. analīze.
6 KOH un HCl noteikšanas metodes. 1. kontroldarbs. Seminārs par šķīdumu koncentrācijām.
7 Kompleksonometrija. Netiešā titrēšana. Šķīdumu gatavošana.
8 Oksidimetrija. 1.patstāvīgais darbs. KOH noteikšana.
9 Oksidimetrija. Sedimetrija. Seminārs par pH. Šķīdumi Fe noteikšanai. 2.kontroldarbs.
10 .Gravimetrija. Fe noteikšana. 2. patstāvīgais darbs.
11 Instrumentālās analīzes metodes. Amonija hlorīda noteikšana. 3.kontroldarbs.
12 Optiskās analīzes metodes. Pārejošās ūdens cietības noteikšana.
13 Optiskās analīzes metodes. Mitruma noteikšana.
14 Elektroķīmiskās analīzes metodes. 1.darbs instrumentālajā analīzē.
15 Elektroķīmiskās analīzes metodes. 4.kontroldarbs.
16 Hromatogrāfijas metodes. 2.darbs instrumentālajā analīzē. Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi 2.semestrī pilna laika studentiem vai 3.semestrī nepilna laika studentiem. Lai saņemtu ieskaiti, jābūt nostrādātiem un aizstāvētiem 3 darbiem kvalitatīvajā analīzē, darbam par šķīdumu gatavošanu, 5 darbiem kvantitatīvajā analīzē, 2 darbiem instrumentālajā analīzē, izpildītiem 2 patstāvīgajiem darbiem un sekmīgi uzrakstītiem 4 kontroldarbiem. Atzīme veidojas kā vidējā atzīme no kvantitatīvās analīzes darbu un 4 kontroldarbu rezultātiem

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, pildot patstāvīgā darba uzdevumus, laboratorijas darbu protokolu noformēšana, laboratorijas darbos iegūto rezultātu apstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējo vērtējumu veido uzrakstīto kontroldarbu un laboratorijas darbu protokolu vērtējumi, kā arī patstāvīgo darbu izpilde. Katra no iepriekšminētajām kursa aktivitātēm veido noteiktu procentu daļu no kopējās atzīmes:
• kontroldarbi 50% ;
• laboratorijas darbu protokoli 40%;
• patstāvīgie darbi 10%
Studentam par katru kursa aktivitāti ir jāiegūst sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles). Kursa gala vērtējums tiek izlikts, ja izpildīti visi iepriekšminētie nosacījumi.

Pamatliteratūra

1. Jansons E. Analītiskās ķīmijas teorētiskie pamati: mācību grāmata. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 307 lpp.
2. Putniņš J. Analītiskā ķīmija: lekciju kurss. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007.
3. Dūma M. Kvalitatīvā analīze. Metodiskie norādījumi un laboratorijas darbu apraksti. Jelgava: LLU, 2008. 17 lpp.
4. Druviete B., Dūma M., Truksne D. Kvantitatīvā analīze. Metodiskie norādījumi un laboratorijas darbu apraksti. Jelgava: LLU, 2008. 46 lpp.

Papildliteratūra

1. Matiseks R., Šnēpels F.M. Šteinere G.. Pārtikas analītiskā ķīmija. Pamati, metodes, lietošana. Tulk. Dr. ķīm. I. Jākobsone, Dr.ķīm. M. Jākobsons. Rīga: LU, 1998. 456 lpp.
2. Druviete B., Dūma M., Truksne D. Analītiskās ķīmijas uzdevumi ar risinājumiem un vingrinājumiem. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp.
3. Analytical chemistry. A modern approach to analytical science. Ed. By Mermet J.M., Otto M., Valcarcel M. Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2004. 1181 p.

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna un nepilna laika studijās.