Course code JurZ2028

Credit points 2

Rights of Land I

Total Hours in Course80

Number of hours for lectures16

Number of hours for laboratory classes16

Independent study hours48

Date of course confirmation18.12.2013

Responsible UnitDepartment of Land Management and Geodesy

Course developer

author Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Maija Bērziņa

professional Master's study programme(līm.)

Course abstract

Students acquire basic legal aspects of land tenure formation, its objectives and tasks. The program relates to comprehensive preparation of land surveyors. In development of the program requests of legislative acts to necessary knowledge in field of land use, management and protection are used, because land rights is the subjacent of basic questions of economics, social and environment. Land as a legal object is analyzed connection also with land an tenure legal registration process.

Learning outcomes and their assessment

• Knowledge and critical understanding on general issues of rights of real property, as well as interpretation of legal acts and its application procedures.
• Skills without assistance to perform functions of rights of real property and to apply the relevant legal acts.
• Competence in collaboration with supervisor of study course to manage processing and evaluation of achieved results.

Compulsory reading

1. Civillikums. – Rīga, Tiesu namu aģentūra, Latvijas Vēstnesis, 2005. – 428. lpp.
2. Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Trešā daļa Lietu tiesības, Īpašums. 2-rais papild. izd. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2002. – 353.lpp.
3. Rozenfelds J. Lietu tiesības (4.labotais papildinātais izdevums). Apgāds „Zvaigzne ABC”, Rīga, 2011. – 308. lpp.
4. Zemesgrāmatas Latvijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 2003., 288.lpp.

Further reading

1. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 1.daļa. Zemes īpašumi. //Mācību līdzeklis. - Jelgava, LLU, 2007. – 65 lpp.
2. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības, Autoru kolektīvs, VSIA “Latvijas Vēstnesis”, Rīga, 2011. – 864.lpp. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā.

Periodicals and other sources

1. www.tiesas.lv/
2. www.at.gov.lv/ Par tiesu praksi lietās, kas izriet no servitūtu tiesībām, par kopīpašumu.
3. www.satv.tiesa.gov.lv