Kursa kods JurZ2028

Kredītpunkti 2

Zemes tiesības I

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Maija Bērziņa

Profesionālās augstākās izglītības maģistra(līm.)

Kursa anotācija

Studenti apgūstot zemes īpašuma tiesību sistēmas pamatprincipus, tās mērķus un uzdevumus, pilnveido sevi ar zināšanām par dažādiem juridiskajiem aspektiem zemes īpašuma tiesību jautājumos.Uzlabo savu izteiksmes formu un rakstības stilu, izdarot secinājumus par aktuāliem jautājumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina normatīvo aktu izstrādāšanas, izsludināšanas, spēkās stāšanās kārtību.
2.Iegūst zināšanas par tiesību jēdzinu un būtību.
3. Pārzina zemes īpašuma iegūšanas veidus, zemes un ēkas vienotības principu un īpašnieka tiesības un pienākumus.
4. Pārzin zemesgrāmatas būtību un kā notiek īpašumtiesību nostiprināšana zemesgrāmatā.
5. Pārzin notāru un bāriņtiesas lomu atbilstošo dokumentu sagatavošanā.
6. Ir lietas kursā par iespējām, ko klientiem sniedz vienkāršotās procedūras starp Valsts zemes dienestu un Zemesgrāmatu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Normatīvo aktu izstrādāšanas, izsludināšanas, pieņemšanas un publicēšanas, spēkā stāšanās kārtība un spēkā esamība.
2. Tiesību jēdziens un būtība.
3 Zemes īpašuma iegūšana un īpašuma izbeigšanās. Īpašnieka tiesības un pienākumi.
4. Zemes un ēku kā nekustamā īpašuma sastāvdaļu vienotība.
5. Zemesgrāmatas.
6. Nekustamo īpašumu un nomas tiesību ierakstīšana Zemesgrāmatā.
7. Notāra un bāriņtiesas loma ar nekustamo īpašumu tiesībām saistīto dokumentu sagatavošanā.
8. Vienkāršotās procedūras starp VZD un Zemesgrāmatu.
9. Servitūta jēdziens, mērķis, servitūta nodibināšanas un izbeigšanas kārtība.
10. Ķīlas tiesības.
11. Īpašuma atsavināšanas tiesības aprobežojumi
12. Zemes lietošanas tiesību aprobežojumi.
13. Kopīpašums.
14. Semināri
15. Praktiskie darbi un to prezentēšana
16. Eksāmens

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Kursa galīgā atzīme veidojas sekojoši: Praktisko darba vērtējums (10%); Mājas darbu vērtējums (20%); Kontroldarbu vērtējums (20%); Vismaz 85% nodarbību apmeklējums (20%); Eksāmena vērtējums (30%);
2.Kontroldarbi rakstiskā veidā un to novērtējums 10 ballu sistēmā.
3. Eksāmena kārtošanas veids rakstiskā formā.

Pamatliteratūra

1. Civillikums. – Rīga, Tiesu namu aģentūra, Latvijas Vēstnesis, 2005. – 428. lpp.
2. Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Trešā daļa Lietu tiesības, Īpašums. 2-rais papild. izd. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2002. – 353.lpp.
3. Rozenfelds J. Lietu tiesības (4.labotais papildinātais izdevums). Apgāds „Zvaigzne ABC”, Rīga, 2011. – 308. lpp.
4. Zemesgrāmatas Latvijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 2003., 288.lpp.

Papildliteratūra

1. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 1.daļa. Zemes īpašumi. //Mācību līdzeklis. - Jelgava, LLU, 2007. – 65 lpp.
2. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības, Autoru kolektīvs, VSIA “Latvijas Vēstnesis”, Rīga, 2011. – 864.lpp. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.tiesas.lv/
2. www.at.gov.lv/ Par tiesu praksi lietās, kas izriet no servitūtu tiesībām, par kopīpašumu.
3. www.satv.tiesa.gov.lv

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF Zemes ierīcības un mērniecības studiju programmā 1.kursa 1.semestrī pilna laika studijās, 1.kursa 2.semestrī nepilna laika studijās