Kursa kods InfT2044

Kredītpunkti 3

IT dizainā II

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums04.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaVadības sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Priekšzināšanas

InfT1036, IT dizainā I

Kursa anotācija

Studiju kurss “IT dizainā II” aptver produktu dizainerim nepieciešamo zināšanu, prasmju un spēju izvērstu apguvi darbam ar dažādām rastra un vektora datorprogrammām, kā arī ar animāciju veidošanas datorprogrammām. Studijas ietver papildiemaņu apguvi darbam ar attēlojumiem produktu ražošanas tehnoloģiskajos procesos. Sniegt studentiem padziļinātās teorētiskas un praktiskas zināšanas, prasmes un kompetenci par dažādu datorprogrammu darba telpām, apgūt darba rīkus un radīt oriģinālus dizaina darbus, sagatavot tos izdrukai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un padziļinātā izpratne par vektorgrafikas un rastra grafikas iespējām.
• Prasmes veidot vektorgrafikas objektus, rediģēt fotoattēlus un radīt oriģinālus dizaina darbus.

• Kompetence pielietot praktiskas zināšanas un profesionālās prasmes, lai izvēlētos situācijai atbilstošāku datorprogrammu, izstrādājot produkta dizainu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Dažādu dizaina darbu izveide (9h)
2 Speciālizēto datorprogrammu izmantošana rokdarbos (3h)
3 Fotoattēlu apstrāde un rediģēšana (4h)
4 Pārbaudes darbs (2h)
5 Fotomontāža un specefekti dizaina darbos (4h)
6 Telpisku objektu konstruēšana (2h)
7 Speciālo efektu modelēšana (2h)
8 Izveidoto objektu animācija (4h)
9 Pārbaudes darbs (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala vērtējums studiju kursā veidojas no vidējā vērtējuma par sekmīgi uzrakstītajiem 2 pārbaudes darbiem un izstrādātajiem visiem laboratorijas darbiem.

Pamatliteratūra

1. Mclellam, T., Wiens, K. Things Come Apart: A Teardown Manual for Modern Living. London: Thames&Hudson Ltd, 2013. 128 p.
2. Simanovičs, S.V., Jevsejevs G.A., Aleksejevs A.G. Datorgrafika. Rīga: Kamene, 2001. 221 lpp.
3. Weinschenk, S. 100 Things Every Designer Needs to Know About People What Makes Them Tick? United States: Pearson Education, 2011. 256 p.

Papildliteratūra

1. Heller, S., Vienne, V. 100 Ideas that Changed Graphic Design. Laurence King Publishing, 2012. 261 p.
2. Robertson, S. How to Render. Culver City: Design Studio Press, 2014. 292 p.

Piezīmes

TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās „Dizains un amatniecība” pilna un nepilna laika studijās.