Код курса HidZ3026

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Количество часов самостоятельной работы студента80

Дата утвеждения курса20.02.2013

Разработчики курса

author

Artūrs Veinbergs

author

Kaspars Abramenko

Учебная литературa

1. Latvijas būvnormatīvs LBN 224-05 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” Rīga, 2005. MK noteikumi Nr.631 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"" [tiešsaiste]. Pieņemts 23.08.2005.; stājas spēkā 01.09.2005. [Skatīts 04.04.2013.] Pieejams:: http://www.likumi.lv/doc.php?id=115151
2. Meliorācijas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.01.2010.; stājas spēkā 25.01.2010. ar grozījumiem: Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=203996
3. Meža infrastruktūras objektu projektēšana. Tehniskie noteikumi LV UTN 40003466281-3-2008. Reģistrēts AS „Latvijas valsts meži”. Rīga: Latvijas valsts meži, 2008. 72 lpp.
4. Labrencis V., R. Sudārs R. Meža meliorācija. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.

Дополнительная литература

1. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.
2. Rozentāls G., Žodziņš J. Meliorācijas sistēmu hidrotehniskās būves. Rīga: Zvaigzne, 1987. 236 lpp.
3. Sauka O., Bušmanis P., Labrencis V. u.c. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija. Rīga: Zvaigzne, 1987. 296 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Vides Vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga: Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.
2. Baltijas Koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667.