Kursa kods HidZ2007

Kredītpunkti 2

Pazemes ūdeņu hidroloģija

Zinātnes nozareZemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Zinātnes apakšnozareHidroloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Artūrs Veinbergs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss "Pazemes ūdeņu hidroloģija" raksturo hidroģeoloģijas un pazemes ūdeņu hidroloģijas jēdzienus; to vietu vides zinātnēs kā arī pazemes ūdeņu vispārējo raksturojumu. Studenti iegūs pamatzināšanas par pazemes ūdeņiem: gruntsūdeni, pazemes ūdens horizontiem, sprostslāņiem, grunts porainību, ūdens atdeves koeficientu, filtrācijas koeficientu, Darsi likumu, pazemes ūdeņu plūsmu hidrauliku, aku hidrauliku, hidroģeoloģisko parametru noteikšanu, pazemes ūdeņu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, pazemes ūdeņu piesārņošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas un izpratne par pamatjēdzieniem hidroģeoloģijā, aktuālām problēmām, teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem pazemes ūdens hidroloģijā.
• Prasmes formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot hidroģeoloģiskos aspektus ar savas specialitātes studiju kursu pētījumu, kursa un noslēguma darbu saturu.
• Kompetence, saistībā ar pazemes ūdens hidroloģijas principiem, ievērot un praktiski pielietot savas specialitātes studiju kursos un pētījumos hidroloģiskās un hidroģeoloģiskās zināšanas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pazemes ūdeņu raksturojums. Porainība. Ūdens atdeves koeficients; elastīgā ūdens atdeve.
2 Lab. d. "Gruntsūdens virsma, augsnes mitrumietilpība, ūdens atdeve, kapilaritāte".
3 Prakt. d. "Grunts porainības aprēķini".
4 Gruntsūdens horizonts; sprostslānis; bezspiediena, artēziskie ūdeņi; gruntsūdens pieplūdes apgabals.
5 Lab. d. "Hidrodinamiskais tīkls". Prakt. d. "Hidrodinamiskā tīkla konstruēšana, novērtējums".
6 Spiediena augstums; jēdziens par pozitīvo un negatīvo spiediena augstumu; pazemes ūdeņu struktūras Latvijā.
7 Pazemes ūdens horizontu un vadozās zonas hidrofizikālās īpašības.
8 Darsi likums; filtrācijas koeficients, tā noteikšana laboratorijā. Seminārs.
9 Pazemes ūdens horizontu hidroģeoloģiskā raksturošana. Lab. d. "Filtrācijas koeficients atsūknējot"
10 Grunts hidrauliskā vadītspēja; pazemes ūdens horizontu ūdensvadāmība. Lab. d."Filtrācijas koef. pēc Dipi formulas".
11 Prakt. d. "Filtrācijas koeficienta aprēķini"
12 Gruntsūdens līmeņa sezonālās un ilggadīgās svārstības. Lab. d. "Gruntsūdens bilances eksperimentāli mērījumi".
13 Aku hidraulika; pieplūde akai stacionārā režīmā. Aku hidraulika; pieplūde akai nestacionārā režīmā.
14 No ūdensgūtnes iegūstamā ūdens daudzuma noteikšana; gruntsūdeņu mākslīga papildināšana.
15 Pazemes ūdeņu fizikālās īpašības; pazemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs, piesārņojumu izplatīšanās, aizsardzība.
16 Seminārs, laboratorijas, praktisko darbu ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāpiedalās semināros, jābūt izpildītiem un aizstāvētiem visiem praktiskajiem darbiem un laboratorijas darbiem, sekmīgi nokārtotam rakstiskajam ieskaites darbam.

Pamatliteratūra

1. Zīverts A. Pazemes ūdeņu hidroloģija. Jelgava: LLU, 2001. 81 lpp.
2. Bambergs K. Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 327 lpp.
3. Semjonovs I. u.c. Pazemes ūdeņu aizsardzība. Rīga: Gandrs, 1997. 462 lpp. ISBN 9984-593-03-7.
4. Soliman M.M., LaMoreaux P.E., Memon B.A., Assaad F.A., LaMoreaux J.W. Environmental Hydrogeology. Boca Raton: Lewis Publishers, 1998. 386 p.

Papildliteratūra

1. Noviks G. Inženierģeoloģija: iežu fizikālās īpašības: uzdevumi, vingrinājumi, metodes. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 1998. 46 lpp.
2. Semjonovs I. Piesārņošanas un pašattīrīšanās procesi pazemes ūdeņos Latvijā. Rīga: Zinātne, 1995. 121 lpp.
3. Linsley R.K., J.B.Franzini, D.L.Freyberg, G.Tchobanoglous. Water-Resources Engineering. Mc Graw Hill Inc., 1992. p. 89-134.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Hydrogeology Journal. Official Journal of the International Association of Hydrogeologists Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011. 1431-2174 (Print) 1435-0157 (Online). [skatīts 03.04.2013.]. Pieejams: http://www.springer.com/journal/10040
2. National Geographic. National Geographic Society. ISSN 0027-9358. [skatīts 03.04.2013.]. Pieejams: http://ngm.nationalgeographic.com/
3. GEO Latvia. SIA Izdenviecība Lilita, Rīga. ISSN 1691-5046

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF Vides un ūdenssaimniecības profesionālā bakalaura studiju programmas obligātajā daļā.