Kursa kods ETeh3027

Kredītpunkti 2

Programmējamie loģiskie kontrolleri

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ainārs Galiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Apgūstot kursu, studenti iepazīstas ar elastīgo automatizāciju, programmējamajiem loģiskajiem kontrolleriem (PLC), to izmantošanu, uzbūvi, programmēšanu, pieslēgšanu vadāmajam objektam. Tiek apgūtas programmēšanas valodas: kāpņu diagrammas, strukturētais teksts, bloku diagrammas, iepazīta vadības algoritmu izveide. Izpētītas PLC pieslēgšanas shēmas, ieejas un izejas signāli, sensori un izpildierīces, PLC vadības vizualizācija, PLC televadība caur GSM un LAN.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina - programmējamo loģisko kontrolleru izcelsmi, uzbūvi, izmantošanas iespējas un programmēšanu, pieslēgšanu vadāmajam objektam – laboratorijas darbi;
Spēj - izmantot PLC, programmēt, un māk to pieslēgt, izmantot automātiskās vadības shēmas un algoritmus – laboratorijas darbi;
Kompetences - izvēlēties PLC, veidot automātiskās vadības shēmas, pielietojot PLC – laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. PLC uzbūve un programmēšana.
2. Ieslēgšanas, izslēgšanas, savstarpējās bloķēšanas, rezervēšanas algoritmu programmēšana ar kāpņu diagrammām.
3. Taimera un skaitītāja programmēšana ar kāpņu diagrammām.
4. Ieslēgšanas, izslēgšanas, savstarpējās bloķēšanas algoritmu programmēšana ar strukturēto tekstu.
5. Taimera un skaitītāja programmēšana ar strukturēto tekstu.
6. Vadības programmas izveide elektro-pneimatiskas shēmām.
7. Vadības programmas ciklu izveide pneimatiskajam manipulatoram.
8. HMI izmantošana vadības procesa grafiskajai vizualizācijai.
9. PLC analogo ieeju un izeju izmantošana.
10. Reģistru informācijas izmantošana vadības procesā.
11. Ātrgaitas skaitītāju izmantošana.
12. Programmas ietekme uz kontrollera ātrdarbību.
13. GSM tīkla izmantošana PLC vadībai un datu apmaiņai.
14. Kontrolleru veiktspējas palielināšana.
15. Programmējamo vadības ierīču izvēle un instalācija.
16. Adaptīvo PID regulatoru izmantošana

Laboratorijas darbi:
1. PLC uzbūve, pieslēgšana un programmēšana.2h
2. Loģisko funkciju AND, OR, NOT, XOR programmēšana ar kāpņu diagrammām.2h
3. Ieslēgšanas, izslēgšanas, savstarpējās bloķēšanas, rezervēšanas algoritmu programmēšana ar kāpņu diagrammām.2h
4. Taimera un skaitītāja programmēšana ar kāpņu diagrammām.2h
5. Ieslēgšanas, izslēgšanas, savstarpējās bloķēšanas, rezervēšanas algoritmu programmēšana ar strukturēto tekstu.2h
6. Taimera un skaitītāja programmēšana ar strukturēto tekstu.2h
7. Vadības programmas izveide elektro pneimatiskas shēmām.2h
8. Vadības programmas ciklu izveide pneimatiskajam manipulatoram.2h
9. HMI izmantošana vadības procesa grafiskajai vizualizācijai.2h
10. PLC analogo ieeju un izeju izmantošana.2h
11. Reģistru informācijas izmantošana vadības procesā.2h
12. Ātrgaitas skaitītāju izmantošana.2h
13. Programmas ietekme uz kontrollera ātrdarbību.1h
14. GSM tīkla izmantošana PLC vadībai un datu apmaiņai.2h
15. Programmēšana ar funkcionālajiem blokiem.2h
16. Adaptīvo PID regulatoru izmantošana.2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Akumulējoša ieskaite.
Regulārs nodarbību apmeklējums (vismaz 75%).
Ieskaitīts patstāvīgais darbs, izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem, kas nav piedalījušies laboratorijas darbu izpildē, patstāvīgais darbs atbilstoši laboratorijas darbu tematikai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Spēja izmantot laboratorijas darbos iegūtās zināšanas, pielietot PLC programmēšanas valodas.
Prasme rīkoties ar programmējamajiem loģiskajiem kontrolleriem, zināt PLC iespējas un mācēt izvēlēties praktiskajiem risinājumiem piemērotākās ierīces.

Pamatliteratūra

1. Galiņš A., Leščevics P. Programmējamie loģiskie kontrolleri. Jelgava: LLU, 2008. 135 lpp. 2. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. M. Frohn, W. Oberthur, H. Siedler, M. Wiemer, P. Zastrow. Valmiera: VPIC, 2003. 512 lpp. 3. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 395 lpp. 4. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika un sakaru tehnika: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 121 lpp.

Papildliteratūra

1. The Moeller Wiring Manual. Automation and Power Distribution. 2 nd. edition. Editor: Heidrun Riege. Bonn: Moeller GmbH, 2006. 546 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Радио". ISSN-0033-765X.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF “Lietišķās enerģētikas” profesionālā bakalaura un ”Lauksaimniecības inženierzinātņu” bakalaura studiju programmas izvēles daļā.