Kursa kods Ener5002

Kredītpunkti 2

Lauksaimniecības objektu energoapgāde

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektroapgāde

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Indulis Straume

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Students apgūstot šo studiju kursu iegūs teorētiskas un praktiskas zināšanas: patērētāju elektriskās aplēses slodzes aprēķināšanai, transformatora punkta izvēles metodoloģijā, pārejas procesos elektroagādes sistēmās un īsslēguma strāvu aprēķinos, lauksaimniecības elektroapgādes tīklu shēmas izvēlē, reaktīvās jaudas kompensācijas metodes izvēlē, sprieguma kvalitātē, relejaizsardzībā un automātikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studentam pēc kursa studijām būs:
• Zināšanas par lauksaimniecības elektroapgādes tīkla struktūru, uzbūvi un to elementiem.
• Prasmes aprēķināt elektroapgādes elementu vajadzīgos parametrus (vada šķērsgriezumu, drošinātāju, jaudas slēdžu un automātu nominālās strāvas) un noteikt transformatora punkta atrašanās vietu.
• Kompetence novērtēt situāciju lauksaimniecības elektroapgādes tīklā, tīkla elementu tehnisko stāvokli un pielietot elektroenerģijas zudumu samazināšanas metodes.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lauksaimniecības patērētāju un elektrotīklu elektriskās slodzes. Slodzes stabilitāte.
2 Pārejas procesi elektroapgādes sistēmās. Praktiskās īsslēguma strāvas noteikšanas metodes.
3 Īsslēguma strāvas aprēķina īpatnības tiklos ar spriegumu zem 1000V. Īsslēguma strāvas ierobežošana.
4 Lauksaimniecības elektroapgādes tīkli (vidējā sprieguma tīkli 10…20kV un iekšējie tīkli 0,4kV).
5 Gaisvadu līnijas, kabeļu līnijas. Gaisvadu līniju mehāniskie aprēķini, vadu un kabeļu šķērsgriezumu izvēle.
6 Iekšējo tīklu konstrukcijas. Dzīvojamo un sabiedrisko ēku iekšējie tīkli. Iekšējo tīklu elektriskie aprēķini.
7 Patērētāju (fermeru) apakšstacijas. Patērētāju apakšstaciju shēmas un sadaļu konstruktīvais izveidojums.
8 Transformatoru izvēle, zemēšana un pārsprieguma aizsardzība.
9 Galvenās prasības elektroapgādes drošumam un tā novērtējums.
10 Reaktīvās jaudas kompensācijas ekonomiskā mērķtiecība. Kompensējošo iekārtu jaudas izvēle. Kompensējošo iekārtu a
11 Sprieguma kvalitātes rādītāji: sprieguma novirze, nesimetrija, nesinusoidalitāte, mirgošana.
12 Elektroapgādes sistēmu releju aizsardzība un automātika.
13 Zemsprieguma automātu un kūstošo drošinātāju izvēle.
14 Automātiskā rezerves barošanas ieslēgšana, automātiskā atslodze pēc strāvas.
15 Diferenciālās aizsargierīces ( noplūdstrāvas aizsardzības).
16 Telemehanizācija un dispečerizācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt uzrakstītam individuālajam mājas darbam par kursa tēmu, sagatavotā darba prezentācija, ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Vanags A. Elektriskie tīkli un sistēmas. I daļa. Rīga: RTU, 2002. 480 lpp.
2. Vanags A., Krišāns Z. Elektriskie tīkli un sistēmas. II daļa. Rīga: RTU, 2005. 342 lpp.
3. Baltiņš A., Kanbergs A., Miesniece S. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Rīga: Jumava, 2003. 331 lpp.
4. Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической энергии. Ростов на Дону: Феникс, 2006. 720 с.

Papildliteratūra

1. Карякин Р.Н. Hормативные основы устройства электроустановок. Москва: Энергосервис, 1998. 237 с.
2. Lakervi E. and Holmes E.J. Electricity distribution nerwork design. Published by Peter Peregrinus Ltd, UK, 1996. 325 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģija un Pasaule, ISSN 1407-5911
2. Enerģētika un Automatizācija, ISSN 1407-8589

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF akadēmiskā maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammas "Lauksaimniecības enerģētika" izvēles daļā (obligātā) pilna un nepilna laika studijās.