Kursa kods Ener4038

Kredītpunkti 3

Alternatīvā enerģētika un energoekonomika I

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums08.12.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti kursā apgūst alternatīvās enerģijas veidus, to īpašības, priekšrocības, trūkumus, izvēles principus, vietu un nozīmi Latvijas, ES un pasaules kontekstā. Tiek pētīti enerģijas ieguves paņēmieni no atjaunīgajiem enerģijas resursiem, analizēti tehnoloģiskie procesi un iekārtas. Galvenā uzmanība tiek vērsta uz saules, vēja, ūdens un biomasas enerģijas izmantošanai. Tiek iepazītas saules fotoelektriskās iekārtas un saules kolektori, vēja turbīnas un vēja parki, hidroenerģētikas iekārtas. Tiek veikts enerģijas veida tehniski ekonomiskais pamatojums izvērtētas uzņēmējdarbības iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - saules, vēja, ūdens un biomasas enerģētikas iekārtu un sistēmu veidi, uzbūve un darbība, šo sistēmu vadības principi, tehniski ekonomiskās novērtēšanas paņēmieni.
• Prasmes - atjaunīgo resursu izmantošanas efektivitātes un izmantošanas atbilstības novērtēšana, enerģētisko parametru aprēķināšana un iekārtu un tehnoloģiju izvēle.
• Kompetence - alternatīvās enerģijas avotu izvēle konkrēta objekta energoapgādei, tehnoloģiju un iekārtu salīdzināšana atjaunīgo resursu efektīvai un ekonomiski pamatotai izmantošanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Enerģijas avoti, to veidi, ieguve.
2 Energoresursu izmantošana un ietekme uz vidi
3 Saules enerģija, tās pārveide siltumā
4 Saules fotoelektriskie pārveidotāji
5 Vēja enerģijas, tās pārveidotāji
6 Vējagregāta konstrukcija un vadība
7 Ūdens uz Zemes, hidroenerģētikas principi
8 Straumes energoiekārtas
9 Energoiekārtas hidroenerģētikā
10 Uzpludinājumi hidroenerģētikā
11 Biomasas izmantošana enerģijas ieguvē
12 Ierīces enerģijas ieguvei no biomasas
13 Enerģētiskā koksne
14 Zālaugu izmantošana enerģētikā
15 Enerģijas kvalitātes uzlabošana
16 Atjaunīgo energoresursu izmantošana komercdarbības nodrošināšanai

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti var iegūt atbilstoši prasībām uzrakstot kontroldarbu par kursā apgūto teoriju.

Pamatliteratūra

1. Galiņš A., Laizāns A., Kanceviča L. Alternatīvās enerģētikas iekārtas. Jelgava: LLU, 2008. 316 lpp.
2. Barkāns J. Enerģijas ražošana. Rīga: RTU, 2001. [tiešsaiste] [skatīts 5.12.2015.]. Pieejams: http://www.eef.rtu.lv/doc/studiju_materiali/012.pdf.

Papildliteratūra

1. Strautiņš P. Skatījums uz iespējām, riskiem un risinājumiem Latvijas enerģētikā. 2008. 84 lpp. [Tiešsaiste] [skatīts 15.12.2015.]. Pieejams: https://www.swedbank.lv/files/analitiskie_materiali/analitiskas_diskusijas/energetika.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Renevable Energy World. Internetžurnāls. Pieejams: http://www.renewableenergyworld.com
2. International Network of Sustanable energy. Pieejams: http://www.inforse.dk

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "L. enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.