Kursa kods Ener2003

Kredītpunkti 2

Siltumtehnika

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareSiltumenerģētika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2016

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Elīna Sturmoviča

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Siltumtehnika aplūko kurināmā ķīmiskās enerģijas pārveidošanu siltuma un mehāniskā enerģijā, pētī vielu siltumtehniskās īpašibas, kā arī siltuma ieguves, pārveidošanas un pārvadīšanas iekārtu konstrukcijas. Siltuma enerģiju izmanto visās tautsaimniecības nozarēs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas - siltuma enerģijas iegūšana un izmantošana tautsaimniecības nozarēs;
• prasmes - veikt siltuma iekārtu aprēķinus, izvēloties atbilstošas siltumiekārtas;
• kompetence - pamatot siltuma iekārtu darba režīmu izvēli, izskaidrot darba drošības un ekspluatācijas prasības.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Svarīgākie sasniegumi siltumtehnikas attīstībā.. Siltuma iegūšanas avoti un izmaksas.
2 Gāzu raksturojošie parametri, to savstarpējās sakarības.
3 Gāzes stāvokļa vienādojumi.
4 Pievadītā siltuma, izplešanās darba, iekšējās enerģijas aprēķini.
5 Pirmais un otrais termodinamikas likums. Entalpija un entropija. Cikli, to lietderības koeficienti.
6 1. kontroldarbs - pievadītā siltuma, darba, iekšējās enerģijas aprēķini.
7 Ūdens tvaika termodinamika.
8 Gaisa mitruma izteiksmes veidi (absolūtais un relatīvais mitrums, mitruma saturs).
9 Gaisa izmantošana materiālu kaltēšanā.
10 2. kontroldarbs. Ūdens tvaika parametru noteikšana pēc h-s diagrammas, gaisa parametru - pēc H-d diagrammas.
11 Siltumpāreja
12 . Kurināmā sastāvdaļas un degšana. Sadegšanas siltums, tā noteikšana.
13 Apsildes sistēmas, to sastāvdaļas.
14 Tvaika un karstā ūdens ražošanas iekārtas.
15 3. kontroldarbs - siltuma plūsmas aprēķins; vidējās temperatūras starpības noteikšana siltumapmainītājos..
16 Apkopojums un izvērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem, sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem. Kurss noslēdzas ar eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Nagla J, Saveļjevs P., Turlajs D. Siltumenerģētikas teorētiskie pamati. Rīgas Tehniskā universitāte. Transporta un mašīnzinību fakultāte. Siltumenerģētisko sistēmu katedra. Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2008. 192 lpp.
2. Lemba J.. Tehniskā termodinamika. Rīga:RTU, 1995. 197 lpp.

Papildliteratūra

1. Nagla J, Saveļjevs P, Ciemiņš R. Siltumtehnikas pamati. Rīga : Zvaigzne, 1981. 356 lpp. .
2. Barkāns J. Kā taupīt enerģiju un saudzēt vidi. Rīga: SIA Bota, 1997. 369 lpp.

Piezīmes

Obligāts TF Lauksaimniecības inženierzinātnes studiju programma.