Kursa kods Ekon5146

Kredītpunkti 4

Pētījumu dizains un metodes

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits112

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Zane Vītoliņa

Dr. oec.

author asoc. prof.

Dina Popluga

Dr. oec.

author pētn.

Vulfs Kozlinskis

Dr. habil. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5089, Makroekonomikas analīze

Ekon5090, Mikroekonomikas analīze

Ekon5140, Statistiskās un ekonometriskās metodes

Kursa anotācija

Studējot kursu, maģistranti apgūst pētījuma dizaina veidošanas pamatetapus, zināšanas par zinātnes lomu mūsdienu sabiedrībā, iepazīstas ar vispārzinātniskām un sociālo zinātņu pētījumu metodēm. Kursa ietvaros studentu uzmanība tiek pievērsta maģistra darba teorētiskā ietvara veidošanas pamatprincipiem un informācijas avotiem pētījumiem sociālajās zinātnēs, kā arī pētījumu rezultātu analīzei. Rezultātā tiks iegūtas zināšanas un prasmes kvalitatīva maģistra darba izstrādei. Kursa noslēgumā studenti iegūst prasmes patstāvīgi plānot un realizēt zinātniskus pētījumus, iekļaujot gan nepieciešamās informācijas kritisku atlasi un izmantošanu, gan pielietojot dažādas pētījuma mērķim atbilstošas metodes, kā arī apkopot, interpretēt un publicēt pētījuma rezultātus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
• Spēj parādīt zināšanas par pētījumu veidiem un pamatetapiem. Diskusijas praktiskajā nodarbībā, kontroldarbs.
• Pārzina pētījumu metodes, kuras visbiežāk izmanto sociāli ekonomiskajos pētījumos – to veidiem un izvēles nosacījumiem pētījuma mērķu sasniegšana. Diskusijas praktiskajā nodarbībā, kontroldarbs.
• Izprot pētnieciskā darba teorētiskā ietvara veidošanas pamatprincipus. Diskusijas praktiskajā nodarbībā, patstāvīgais darbs.
• Izprot pētījumu rezultātu analīzi, interpretāciju un publicēšanas nozīmi. Diskusijas praktiskajā nodarbībā,, patstāvīgais darbs.

Prasmes:
• Spēj izveidot pētījuma teorētisko daļu, izmantojot dažādus, saturiski kvalitatīvus un atbilstošus informācijas avotus, tai skaitā zinātnisko publikāciju datu bāzēs pieejamās zinātniskās publikācijas. Patstāvīgais darbs.
• Spēj patstāvīgi veidot pētījumu dizainu saskaņā ar pētījuma specifiku. Prezentācija praktiskajā nodarbībā.
• Spēj kritiski atlasīt un izvēlēties informācijas ieguves veidus un piemērotākās informācijas apstrādes metodes. Kontroldarbs.
• Prot plānot un īstenot pētījumu. Patstāvīgais darbs.
• Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju. Patstāvīgais darbs.

Kompetences:
• Spēj pielietot un adaptēt pētījumu metodes atbilstoši konkrētā pētījuma specifikai. Patstāvīgais darbs.

• Spēj interpretēt un noformēt pētījuma rezultātus, kā arī sniegt priekšlikumus. Patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Nature and classification of science (1 lecture, 1 practical).
2. Importance of the system approach in research (1 lecture, 1 practical).
3. Science and university (1 lecture, 1 practical).
4. Main stages of scientific research. Making a research design (1 lecture, 1 practical).
5. Connection between the types and methods of research (1 lecture, 1 practical).
6. Classification of research methods (1 lecture, 1 practical).
7. General scientific research methods (1 lecture, 1 practical).
8. Research methods for social sciences (1 lecture, 1 practical).
9. Models. Modelling as a cognitive method (1 lecture, 1 practical).
10. Basic principles of the development of a theoretical framework for a research study (1 lecture, 1 practical).
11. Sources of information for research in social sciences (1 lecture, 1 practical).

12. Analysis of the structure and content of research results for publication (1 lecture, 1 practical).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Patstāvīgie darbi

2. Kontroldarbs

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. patstāvīgais darbs - Zinātniskā raksta struktūras un satura analīze (Individuāls pētījums un prezentācija)

2. patstāvīgais darbs - Maģistra darba dizains (Individuāls pētījums un prezentācija)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu veido:
1. Patstāvīgie darbi – 60%

2. Kontroldarbs – 40%

Pamatliteratūra

1. Creswell John W. Research Design: Qualitative and Quantitative and Mixed Methods Approaches, 2013, 342 p. Mitchell, Mark. L. Research Design Explained - 5th ed. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning, c2004. xx, 570 lpp.
2. Bhattacherjee Anol. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices, 2012, 159 p.
3. Sekaran U. Research Methods for Business - John Wiley & Sons, Inc., 2009, p.468.
4. Zinātniskās darbības likums. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=107337

5. Salkind N. Exploring Research. 7th Edition – Pearson Education, 2008, p.336.

Papildliteratūra

1. Hakim C. Research Design: Successful Designs for Social and Economic Research. 2nd Edition. New York: Routledge, 2000. 256 lpp. ISBN: 0-415-22313-X
2. Wolf C., Joye D., Smith T.W., Fu Yang-chih. The Sage Handbook of Survey Methodology. Croydon: Sage Publications Ltd, 2016. 716 . lpp. ISBN : 978-1-4462-8266-3
3. Willoughby D. An Essential Quide to Business Statistics. UK : John Wiley $ Sons, 2015. 356 lpp. ISBN 978-1-118-71563-5

4. Aczel A.D., Sounderpandian J. Complete Business Statistics. – Boston University University of Wisconsin–Parkside, 6th edition, 2006. – 1056 p. (ISBN: 0070620164).

Periodika un citi informācijas avoti

1. Eurostat datu bāze. Pieejams:http://ec.europa.eu/eurostat
2. Centrālā statistikas pārvalde. Pieejams:http://www.csb.gov.lv/
3. Latvijas Zinātņu akadēmija. Pieejams:http://www.lza.lv/
4. Izglītības un zinātnes ministrija. Pieejams:http://www.izm.gov.lv

5. Reģionālās attīstības indikatoru modelis. Pieejams:http://raim.gov.lv/lv/riki

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmai „Ekonomika”