Kursa kods Ekon3104

Kredītpunkti 2

E-komercija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Arnis Lēnerts

Dr. oec.

Kursa anotācija

Lai saglabātu konkurētspēju globālajā tirgū, nepieciešams īstenot jaunas biznesa organizācijas formas. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas kļūst par galveno biznesa efektivitāti un produktivitāti veicinošo faktoru. Studiju kurss sniedz pamatzināšanas elektroniskajā komercijā, tās tehnoloģiskajos procesos, tiesiskajos un drošības jautājumos, kā arī web mārketingā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – spēj realizēt iegūtās zināšanas e-komercijā, kas dod priekšstatu par modernās tehnikas un tehnoloģiju (e-vides) izmantošanu uzņēmējdarbībā, speciālo metožu pielietojumā, kas atbilst jaunākajiem atklājumiem šajā jomā; prasmes – spēj patstāvīgi noteikt un analizēt dažādas e-komercijas problēmsituācijas izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai uzlabotu uzņēmējdarbības procesus un paaugstinātu uzņēmējdarbības efektivitāti; kompetences – spēj izprast e-komercijas tehnoloģijas un ir apguvis pamatzināšanas e-komercijas organizēšanā. Ja nepieciešams, spēj izmantojot apgūtās prasmes pielietot e-komercijas līdzekļus tradicionālajā uzņēmējdarbībā un mārketinga procesa organizēšanā e-vidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1. E-komercijas loma zināšanu sabiedrībā un attīstība mūsdienu ekonomikā
2. E-komercijas būtība, mērķi un funkcijas
3. E-komercijas organizācijas pamatprincipi un tehnoloģija
4. E-komercijas formas un modeļi to priekšrocības un trūkumi
5. E-komercijas dalībniekus raksturojošā statistika
6. E-komercijas tiesiskie un darījumu drošības aspekti
7. Digitālā tirgus izpēte un patērētāju uzvedība elektroniskajā vidē
8. Interneta vietnes funkcijas un dizains
9. Elektroniskie pasūtījumi un norēķinu sistēmas
10. Meklētājprogrammas, to nozīme E-komercijā. Mārketinga principi e-komercijā
11. Mērķa tirgus vajadzību noteikšana
12. Produkta piemērotība digitālajam tirgum. Produktu klasifikācija un elementi
13. Loģistika e-komercijā
14. Efektīva produkta virzīšana digitālajā tirgū
15. Kodu izmantošana e-komercijas tehnoloģijās
16. Interneta vides izmantošana valsts pārvaldē

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa apguves laikā studentu zināšanu pārbaude tiek veikta ar kontroldarbu palīdzību. Kontroldarbos studentiem atbildēm uz jautājumiem tiek sniegti iespējamie atbilžu varianti, bet uz atsevišķiem jautājumiem studentam atbildes jāsniedz pašam rakstiskā formā. Kontroldarbu vērtējums tiek ņemts vērā, vērtējot studenta apgūtās zināšanas kursa noslēgumā.
Studiju kursa noslēgumā ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Mārketings. Harvard Business Review. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 145 lpp.
2. Lektauers A., Merkurjevs J., Romānovs A. Elektroniskā komercija: mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2008. 124 lpp
3. Turban E., King D., Lang J. Introduction to Electronic Commerce, 3/E, Prentice Hall, 2011. 928 pp.
4. Stabulnieks J. E-komercijas stratēģija mazos un vidējos uzņēmumos. Rokasgrāmata. Latvijas Tehnoloģiskais centrs, 2010.

Papildliteratūra

1. Hārts Dž., Dausta B. Pasākumu plāns: e – mārketings. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 314 lpp.
2. Кеглер Т., Доулинг П., Тейлор Б., Тестерман Дж. Реклама и маркетинг в интернете. Москва: Альпина Паблишер, 2003. 640 c.
3. Patens D. Kā veidot mārketingu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 262 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Tehnoloģiju ziņas, apskati un attieksme – www.kursors.lv
2. Tehnoloģiskie risinājumi, E-pasaule – www.e-pasaule.lv
3. E-komercijas jaunumi - www.ecommercetimes.com

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”, pārējiem brīvās izvēles studiju kurss.