Kursa kods Ekon3089

Kredītpunkti 2

Budžeta iestāžu grāmatvedība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2018

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Anna Jesemčika

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar valsts un pašvaldības budžeta veidošanas principiem, izpildes uzskaiti un kontroli. Studenti iegūst zināšanas par valsts un pašvaldības iestāžu grāmatvedības uzskaiti un pārskatu sastādīšanas darba organizāciju, kontroli, par izdevumu tāmju izpildi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par valsts un pašvaldības budžeta veidošanas principiem, izpildes uzskaiti un kontroli. Veidota izpratne par budžeta iestāžu kontu plānu, tā pielietošanu un raksturojumu. Prasmes – prast pielietot grāmatvedības metodes budžeta iestādēs. Spēt ievērot grāmatvedības principus un noteikt to nozīmīgumu. Attieksmes – spēja sagatavot biežāk lietotos un budžeta grāmatvedības uzskaitei raksturīgākos dokumentus, reģistrus un pārskatus. Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskas prasmes par budžeta izpildes uzskaites nodrošināšanu budžeta iestādēs. Patstāvīgi formulēt grāmatvedības darba organizāciju, kontroli, par izdevumu tāmju izpildi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pašvaldības loma un likumdošana
2 Pašvaldības izdevumu tāmes, to sastādīšanas kārtība, izpildes kontrole
3 Pašvaldības budžeta kontu plāns
4 Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu būtība
5 Izdevumu uzskaite, konti, uzskaites reģistri
6 Ieņēmumu uzskaite, konti, uzskaites reģistri
7 Pašvaldības budžeta grāmatvedības bilance
8 Finansēšanas konti, to nozīme un veidi atkarībā no finansēšanas avotiem
9 Pamatlīdzekļu uzskaite
10 Materiālu krājumu uzskaite
11 Kapitāla un fondu veidošana un uzskaite
12 Norēķinu veidi, uzskaite, dokumentācija
13 Investīciju, aizdevumu un aizņēmumu uzskaite
14 Pārskata par pašvaldības budžeta sastādīšana un apstiprināšana
15 Pašvaldības naudas līdzekļu, norēķinu un krājumu inventarizācija
16 Gada bilance un naudas plūsmas pārskats

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Praktisko darbu izpildes kvalitātes novērtējums ballēs; tematisko kontroldarbu novērtējums ballēs - 4 darbi; mājas uzdevumu novērtējums ballēs; semināri, pārrunas par paškontroles jautājumiem praktisko darbu procesā; rakstiskas ieskaites novērtējums ballēs.

Pamatliteratūra

1. Kutuzova O. Finanses un kredīts. Biznesa augstskola Turība. Rīga, 2003. 137 lpp.
2. Zariņa V. Grāmatvedības sistēma: attīstība, standartu prasības. Biznesa augstskola Turība. Rīga, 2004. 263 lpp.
3. Gončarovs G. Finanšu teorija. LU, Rīga, 2000. 107 lpp.
4. Apinis R. Grāmatvedības organizācija un grāmatvedības tiesu ekspertīze. Biznesa augstskola Turība. Rīga, 2000. 117 lpp.

Papildliteratūra

1. Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti. MK Noteikumi nr.1486, 2010./ www.vid.gov.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709
2. Portāls „iFinanses.lv” [tiešsaiste]. SIA izdevniecība „Izdevniecība iŽurnāli”. [Skatīts 08.11.2010.]. Pieejams: http://www.ifinanses.lv/lat
3. Žurnāls Grāmatvedība un Ekonomika. Rīga: Mamuts, 2004- ISSN 1691-1172.

Piezīmes

EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma "Ekonomika", grāmatvedība un finanšu apakšprogrammas studentiem ierobežotās izvēles kurss (B daļa).