Kursa kods Ekon2137

Kredītpunkti 2

Bioekonomikas pamati

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Kaspars Naglis-Liepa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1023, Mikroekonomika

Kursa anotācija

Kurss sniedz studentiem zināšanas un attīsta praktiskās iemaņas par jaunākajām tendencēm bioekonomikas attīstībā pasaules, jo īpaši Eiropas, prioritāri Latvijas mērogā. Kurss sistēmiski aptver tautsaimniecības primārās nozares – lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, kā arī apstrādājošās rūpniecības un citas nozares, kas izmanto biotehnoloģijas, tādējādi izmanto un ražo dabiskus, kvalitatīvus, inovatīvus produktus. Ražošanai jānotiek ilgtspējas apstākļos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas un izpratne, ka Latvijas resursu (zemes, kapitāla, darbaspēka) prasmīga, racionāla un ekonomiski efektīva izmantošana, balstoties bioekonomikas atziņās, var veicināt Latvijas ilgtspējīgu attīstību;
• prasmes analizēt bioekonomikas nozaru attīstību, meklēt lauksaimniecības produktu dziļākas, pilnīgākas un efektīvākas pārstrādes iespējas, pievienotās vērtības radīšanai, risināt teorijas un prakses sasaistes uzdevumus;
• kompetences identificēt un prognozēt lauksaimniecības produktu ražošanas un realizācijas iespējas ar augstāku pievienoto vērtību kā iekšējos tā ārējos tirgos, līdz ar to veicināt uz bioekonomikas nozaru izaugsmi un pienesumu tautsaimniecībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Bioekonomikas jēdziens un nozīme
2 Bioekonomika un aprites ekonomika
3 Ārējo efektu novēršana
4 Ekosistēmas pakalpojumi
5 ES bioekonomikas attīstības politika
6 Bioekonomikas attīstība Latvijā
7 Bioekonomika un zināšanu ekonomika
8 Bioekonomikas risinājumi lauksaimniecībā
9 Bioekonomikas risinājumi mežsaimniecībā
10 Bioekonomikas risinājumi enerģijas ražošanā
11 Bioekonomikas risinājumi jūras produktu izmantošanā
12 Bioekonomikas risinājumi veselībai un rekreācijai
13 Bioekonomikas risinājumi kosmētikā
14 Bioekonomikas risinājumi ķīmijas rūpniecībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa apguvē tiks kontrolēts nodarbību apmeklējums, praktisko darbu un seminārnodarbību uzdevumu izpilde, kā arī tiks rakstīti 3 kontroldarbi.
Ieskaite (kumulatīvs vērtējums): izstrādāti visi praktiskie darbi un seminārnodarbību uzdevumi, un uzrakstīti 3 kontroldarbi ar pozitīvu vērtējumu, to vidējais vērtējums veido gala atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Atstāja Dz., Dimante Dž., Brīvers I. u.c. Vide un ekonomika. Monogrāfija. Rīga: LU, 2011. 256 lpp.
2. Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030. [tiešsaiste] [Skatīts 07.03.2018.]. Pieejams: tap.mk.gov.lv/doc/2017_08/ZMZino_310717_LIBRA.831.doc
3. Radžele-Šulce A., Krieviņa A., Siliņa L. Agrārā sfēra un tās galveno nozaru attīstība Latvijā. Zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU EF, 2012. 233 lpp.
4. Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā: monogrāfija. Galv. red. P. Rivža. Aut.: M. Pelše, K. Naglis-Liepa, S. Zēverte-Rivža, V. Strīķis u.c. Jelgava: LLU, 2012, 12.-37., 315.-379.lpp. (1., 2., 7., 8.nodaļa).

Papildliteratūra

1. Vide un ilgtspējīga attīstība. Redaktori M. Kļaviņš, J. Zaļoksnis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp. ISBN 978-9984-45-220-3
2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas Agronomu biedrības un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas organizētās zinātniski praktiskās konferences raksti. [Skatīts 07.03.2018.] Pieejams: http://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/2016/Latvia-lidzsvarota-lauksaimnieciba2016.pdf
3. Pilvere I., Upīte I., Tetere V. Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā attīstībā. Zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU, EF, 2012. 191 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407-4095 Pieejams: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/arhivs/
2. Lauksaimniecības gada ziņojums. Rīga: LR Zemkopības ministrija. Pieejams: http://www.zm.gov.lv/lauksaimnieciba/statiskas-lapas/lauksaimniecibas-gada-zinojumi?nid=531#jump
3. AS "Latvijas Valsts meži" normatīvie akti

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Komerczinības” apguvei pilna un nepilna laika studijās.