Kursa kods Ekon2131

Kredītpunkti 3

Ievads ekonomikas studijās

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Dace Vīksne

Dr. oec.

author vieslekt.

Aija Jurevica

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par augstākās izglītības sistēmu Latvijā, paplašinātas zināšanas par apgūstamo specialitāti, studiju procesa organizāciju un studiju normatīvo bāzi, par LLU un Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes vēsturi, struktūru un pārvaldi. Attīsta prasmes iepazīt studiju programmas plānu un studiju darba metodes. Prasmes studiju darbu un pētniecisko darbu izstrādē un tehniskajā izpildē. Kursa mērķis sniegt studentiem informāciju, lai iegūtās zināšanas ļautu efektīvi izmantot universitātes radītās iespējas akadēmiskajai un profesionālajai izaugsmei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par augstākās izglītības sistēmu Latvijā; studiju procesa organizāciju un studiju normatīvo bāzi LLU; par LLU un Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes vēsturi, struktūru, pārvaldi; par ekonomisko datu un informācijas apstrādes tehniskajiem un programmiskajiem līdzekļiem.
• Prasmes - iepazīt studiju programmas plānu un kursu saturu; attīstīt un pilnveidot studēšanas metodes; veikt studiju un pētniecisko darbu, izpildot izvirzītās saturiskās un tehniskās prasības. Izmantot bibliotēkas datu bāzes literatūras izpētei un materiālu atlasei pētniecisko darbu izstrādē un studiju procesā. Lietot informācijas tehnoloģijas ekonomisko uzdevumu risināšanā, rezultātu attēlošanā un analīzē.
• Kompetence - spēja patstāvīgi argumentēt un risināt studiju darbā radušās problēmas un pilnveidot studiju darbu; patstāvīgi iegūt, atlasīt, apstrādāt un analizēt informāciju. Izpratne par LLU pieejamo studiju resursu izmantošanu, studiju un pieredzes apmaiņas iespējām ERASMUS programmā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes izglītības koncepcija, tās mērķi un saturs.
2 AI sistēma Latvijā. Latvijas Republikas Augstskolu likums. LLU studiju sistēma.
3 LLU Satversme. LLU akadēmiskās institūcijas, fakultātes, katedras un institūti.
4 Studiju darba organizācija LLU. Studijas un praktizēšanās iespējas ārzemēs.ERASMUS programma.
5 Fundamentālā bibliotēka, bibliotēkas izmantošanas noteikumi, katalogi. Bibliogrāfijas pamati.
6 Starpieskaite bibliogrāfijā.
7 Studentu organizācijas un studentu pašpārvalde.Studentu tiesības un pienākumi.
8 Studiju procesa aktuālās problēmas,risinājumi. Tests par studiju procesa izpratni.
9 ESAF prasības studiju darbu izstrādāšanā un noformēšanā. Prezentācijas veidošanas principi un paņēmieni.
10 Noformējuma stilu lietošana.Dokumenta objektu automātiskā numurēšana, norāžu veidošana,dažādi satura rādītāji.
11 Kontroldarbs dokumenta noformēšanā.
12 Aritmētiski aprēķini un funkciju izmantošana formulās.
13 Grafika tipa izvēle, veidošana, noformēšana. Ekonomikas dati, to ieguves vietas .Statistikas datu bāzes.
14 Datu bāzes apstrādes metodes: grupēšana, konsolidācija, atlase, rakurstabula.
15 Kontroldarbs: aprēķini un datu grafiska attēlošana.
16 Tikšanās ar profesiju pārstāvjiem - darba pieredzes raksturojums..

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Ieskaites vērtējums veidojas, akumulējot pārbaudes darbu vērtējumus: 1) tests par studiju procesa izpratni - 10 punkti; 2) starpieskaite bibliogrāfijā - 10 punkti. 3) kontroldarbs par teksta noformēšanu atbilstoši metodisko noteikumu prasībām - 20 punkti; 4) kontroldarbs par skaitliskas informācijas apstrādi un grafisko attēlojumu - 20 punkti; 5) referāts par studiju izvēles pamatojumu, personīgo ieguldījumu studiju procesā un plānoto darbību pēc LLU absolvēšanas - 20 punkti; 6) referāta prezentācija - 20 punkti; 10 punkti veido 1 atzīmes balli.

Pamatliteratūra

1. LLU Satversme. [tiešsaiste]: [Skatīts 13.03.2013.]. Pieejams: http://www.llu.lv/getfile.php?id=1076
2. Studiju nolikums. [tiešsaiste]: [Skatīts 13.03.2013.]. Pieejams: http://www.llu.lv/?ri=573 .
3. Studiju ceļvedis [tiešsaiste]: [Skatīts 13.03.2013.]. Pieejams: http://www.llu.lv/?mi=90
4. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel!: Microsoft Office Excel 2003. Rīga: Turība, 2007. 173 lpp.

Papildliteratūra

1. Windows and Office [tiešsaiste] [skatīts 13.03.2013.] Pieejams http://www.techrepublic.com/blog/window-on-windows?tag=content;blog-door-river
2. Word 2007 praktiskie darbi [tiešsaiste] [skatīts 13.03.2013.] Pieejams:http://www.ef.llu.lv/mac-materiali/133-pasniedzeju-materiali.html?format=html&lang=lv
3. Excel 2007[tiešsaiste] [skatīts 13.03. 2013.]. Pieejams: http://office.microsoft.com/lv-lv/training/results.aspx?qu=EXCEL+2007&ex=1&origin=CR006183114

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais izdevums. [tiešsaiste] [skatīts 13.03.2013.] Pieejams: https://www.vestnesis.lv/
2. Izglītība un kultūra: Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga : Izglītība. ISSN 1407-4036.
3. Laikraksts "Dienas bizness": nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Obligātais kurss (A daļa) EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā „Ekonomika”.