Kursa kods DatZ5003

Kredītpunkti 4

Datorgrafika

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Zinātnes apakšnozareDatoru un sistēmu programmatūra

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums17.01.2012

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilmārs Dukulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir gūt padziļinātu izpratni par datorizētās projektēšanas jēdzienu, datorgrafikas pielietošanas iespējām inženierproblēmu risināšanā, kā arī datorizētās projektēšanas sistēmu izvēles pamatprincipiem. Praktiski maģistranti apgūst dažādu detaļu rasēšanas un noformēšanas iespējas, lietojot AutoCAD, AutoDesk Inventor vai līdzvērtīgu programmatūru.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par sistēmisko pieeju inženierproblēmu risināšanā, datorprojektēšanas jēdzienu un CAD sistēmu izmantošanu dažādās ražošanas jomās, automatizēto sistēmu izvēles pamatprincipiem un novērtēšanas metodēm. Prasmes izmantot dažādas datorprojektēšanas lietotnes, izvēlēties tās atbilstoši risināmajai problēmai, izveidot tehnisko dokumentāciju, piemēram, rasējumus un specifikācijas, un to prezentēt. Kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, izmantot informācijas tehnoloģiju iespējas inženierproblēmu risināšanā un vadīšanā, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Datorprojektēšanā pielietojamo programmu, datortehnikas un palīgiekārtu pārskats un demonstrācija.
2 Vienkāršu figūru rasēšana.
3 Vienkāršu figūru modificēšana.
4 Izmēru izlikšana rasējumā. Izmēru un formas novirzes.
5 Laukumu iesvītrošana. Teksts rasējumā. Līnijas biezuma maiņa rasējumā.
6 Slāņu definēšana un lietošana.
7 Veidņu izmantošana rasējumu veidošanā. Rakstlaukuma sagatavošana. Veidnes saglabāšana.
8 Gatavu bloku ievietošana rasējumā.
9 Lietotāja veidoto bloku izmantošana. Stilu un slāņu kopēšana no citiem rasējumiem.
10 Rasējumu izvades sagatavošana un drukāšana.
11 Trīsdimensiju modeļu veidošana.
12 Trīsdimensiju koordinātu sistēmas. Skati.
13 Pilnformas modeļu, plaknisku un liektu virsmu veidošanas un rediģēšanas komandas.
14 Trīsdimensiju objektu vizualizācija.
15 Detaļu rasējumi pēc parauga.
16 Ar maģistra darba tēmu saistīta rasējuma izstrāde un prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti visi praktiskie darbi; sekmīgi izpildīti kontroldarbi. Katrs kontroldarbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Kontroldarbus var pildīt tikai norādītajos laikos. Izstrādāts un prezentēts ar maģistra darba tēmu saistīts rasējums. Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu vidējā vērtējuma un ar maģistra darba tēmu saistīts rasējuma vērtējuma. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Dukulis I. Pamati darbā ar AutoCAD 2010: mācību līdzeklis. Jelgava, 2010. 136 lpp.
2. Peļiņins A., Spalis G. AutoCAD. Datorizētā projektēšana. Rīga: Jumava, 2008. 218 lpp.
3. Finkelstein E. AutoCAD 2010 & AutoCAD LT 2010 Bible. Wiley, 2009. 1299 p.
4. Learning AutoCAD® 2010, Volume 1. Autodesk Official Training Guide. Autodesk, Inc., 2009. 460 p.

Papildliteratūra

1. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika Jelgava: LLU Tehniskā fakultāte, 2008. 416 lpp. (Tēlotājas ģeometrijas pamati, projekciju rasēšana. Konstruktoru dokumentācija. Datorizētās projektēšanas pamati).
2. Романычева Э. Т., Соколова Т. Ю., Шандурина Г. Ф. Инженерная и компьютерная графика. Москва: ДМК Пресс, 2006. 592 c.
3. Waguespack C. et.al. Mastering Autodesk Inventor and Autodesk Inventor LT 2009. Sybex, 2008. 1024 p.

Piezīmes

Obligātais kurss TF maģistra studiju programmā „Lauksaimniecības inženierzinātne” apakšprogrammās „Augkopības tehnika”, „Autotransports”, „Lopkopības mehanizācija”, „Mašīnu projektēšana un ražošana”, „Tehniskais un tehnoloģiskais serviss”.