Kursa kods DatZ2044

Kredītpunkti 2

Informātika I

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Zinātnes apakšnozareDatoru un sistēmu programmatūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilmārs Dukulis

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

DatZ2018 [GDAT2018] Informātika I

Kursa anotācija

Studiju kurss aplūko informācijas ieguves, apstrādes un izplatīšanas veidus, datu glabāšanas ierīces, datu ievades un izvades paņēmienus un rīkus, integrēto lietojumprogrammatūras pakotņu izmantošanu dažāda veida dokumentu, izklājlapu un prezentāciju sagatavošanā. Lietotņu izmantošanas iespējas tiek paplašinātas, lietojot makrokomandu ierakstīšanu un rediģēšanu, kā arī dažādas Visual Basic for Applications programmēšanas iespējas, vadības elementu, struktūru un dialoga logu lietošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par informācijas ieguves, apstrādes un izplatīšanas veidiem, lietojumprogrammatūras pakotņu izmantošanas metodēm un valodu Visual Basic for Application (VBA); prasmes lietot datu glabāšanas ierīces, datu ievades un izvades rīkus, savstarpēji saistītas dažādas lietojumprogrammas un izmantot makrokomandas; kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, lietot informācijas sagatavošanas un apstrādes līdzekļus, sagatavot teksta, izklājlapu un prezentācijas materiālus un tos prezentēt, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Informācijas ieguves, apstrādes un izplatīšanas veidi. Formu sagatavošana tekstapstrādes lietotnē.
2 Stili un to lietošana. Automātiska attēlu, tabulu un formulu numerācija.
3 Apjomīgu dokumentu noformēšana.
4 Datu glabāšanas veidi un ierīces.
5 Datu ievades paņēmieni un rīki.
6 Datu izvades paņēmieni un rīki.
7 Adrešu datu bāzes veidošana un izmantošana dokumentu sapludināšanā.
8 Aprēķini un diagrammas izklājlapu tabulās. Dažādu funkciju lietošana.
9 Absolūtās un jauktās adresācijas izmantošana. Nosaukumu piešķiršana šūnām un apgabaliem un to izmantošana.
10 Datu bāzes veidošana un izmantošana izklājlapu lietotnē.
11 Datu analīzes līdzekļi izklājlapu lietotnē.
12 Šķērsgriezumu tabulu un diagrammu veidošana.
13 Tabulas noformēšana atbilstoši nosacījumiem. Lietotāja veidotie skaitļu formāti.
14 Vadības pogu un hipersaišu izmantošana prezentācijās.
15 Prezentācijas veidņu izstrāde. Prezentācijas saglabāšana citos datņu formātos.
16 Datu apstrādes ierīču galvenās sastāvdaļas un funkcijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti visi praktiskie darbi; sekmīgi izpildīti trīs kontroldarbi. Ieskaite.
1. kontroldarbs: Dokumentu sagatavošana tekstapstrādes lietotnē
2. kontroldarbs: Izklājlapu lietotnes izmantošana
3. kontroldarbs: Prezentāciju sagatavošana
Katrs kontroldarbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Kontroldarbus var pildīt tikai norādītajos laikos.

Pamatliteratūra

1. Dukulis I. Apgūsim jauno Word! Microsoft Office Word 2003. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 166 lpp.
2. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel! Microsoft Office Excel 2003. Rīga: Turība, 2004. 173 lpp.
3. Dukulis I. Apgūsim jauno PowerPoint! Microsoft Office PowerPoint 2003. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 141 lpp.
4. Veiss K. Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 126 lpp.

Papildliteratūra

1. Mansfield R. Mastering VBA for Microsoft Office 2007. Sybex, 2008.
2. Walkenbach J. Excel VBA Programming For Dummies (For Dummies (Computer/Tech)). For Dummies, 2010.
3. Shepherd R. Excel 2007 VBA Macro Programming. McGraw-Hill Osborne Media, 2009.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālā bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" obligātajā daļā.