Kursa kods CitiP008

Kredītpunkti 3

Sports

Zinātnes nozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsAtbildīgā struktūrvienība
Citi96888Sporta centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Viktors Valainis

Inženierzinātņu doktors

author lekt.

Inta Alksne

Pedagoģijas maģistrs

author lekt.

Inta Ozola

pedagoģijas maģistrs

Piezīmes

Priekšmets iekļauts visu fakultāšu pamatstudiju programmu izvēles daļā I, II, III, IV semestrī.

Kursa anotācija

Mācību kurss ietver teorētisko zināšanu apguvi. Praktiskās nodarbības nodrošina nepieciešamo fizisko īpašību attīstību un organisma funkcionālo sistēmu., kuras veic pamatslodzi izvēlētajā sporta veidā, pilnveidošanu. Teorētiskās zināšanas sniedz priekšstatu par fizisko vingrinājumu ietekmi uz organismu pareizas treniņu metodikas izvēli sporta nodarbībās.

Kursa plāns

1 Ievadlekcija - studiju priekšmets, tā uzdevumi un mērķi.
2 Fizisko spēju pārbaudes tests.
3 Praktisko iemaņu un prasmju nostiprināsana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko nodarbību apmeklējums, fizisko spēju kontrolnormatīvu izpilde, līdzdalība sporta aktivitātēs un sacensību tiesāšanā.

Mācību pamatliteratūra

1. Brēmanis E., Paniška I. "Dažādu sporta veidufiziolōgiskais raksturojums", Rīga 1984.
2. Brēmanis E. "Sporta fizioloģija", Rīga, Zvaigzne, 1991.
3. Liepiņš . "Sports un sporta treniņš/Pirmā daļa/, Rīga, 2000.
4. Āboltiņa M., Knipše G. "Sporta mioliģija", Rīga, 1992.

Papildliteratūra

1. Delavjē F. "Vingrinājumi sievietēm", Rīga, Zvaigzne ABC, 2002.
2. Delavjē F. "Muskulatūras attīstīšana", Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
3. Švinks V. "Studenta sports", Rīga, 2003.
4. "Tas jāzina un jāprot katram", Rīga, 1984.

Periodika un citi informācijas avoti

1. "Veselība", Rīga
2. "Sveiks un vesels", Rīga