Kursa kods Citi5006

Kredītpunkti 2

Lietišķā pasākumu etiķete

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Gita Skudra

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver teorētiskos un praktiskos jautājumus lietišķo tikšanos, semināru, konferenču un korporatīvo pasākumu plānošanā un organizēšanā, ietverot inovatīvo produktu prezentāciju un oficiālo pieņemšanu atklāšanas un noslēguma pasākumu īstenošanu, veidojot lietišķās attiecības ar dažādu Eiropas un citu valstu zinātnes un pārējo nozaru pārstāvjiem, ievērojot starpkultūru atšķirības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par lietišķās etiķetes pamatprincipiem, kas jāievēro plānojot un organizējot formālos pasākumus, veidojot lietišķās attiecības ar dažādu tautu un kultūru pārstāvjiem. Zināšanas par konferenču, semināru, korporatīvo klientu apkalpošanas īpatnībām;
prasmes – prot izstrādāt formāla pasākuma programmu, strukturēt, iekārtot pasākumu telpu un veidot galda klājumus, ievērojot etiķetes prasības. Prasme uzņemt un izvietot darījuma partnerus pie sarunu un banketa galda oficiālās un jaukta tipa pieņemšanās, semināros, konferencēs, ņemot vērā starpkultūru atšķirības;
kompetence – spēj veicināt pozitīvu saskarsmi, organizējot darbu lietišķu pasākumu ietvaros, tiekoties ar klientiem un darījumu partneriem kā valsts tā starptautiskā līmenī.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lietišķās etiķetes nozīme sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās;
2 Etiķetes un personas koptēla mijiedarbība pozitīvas saskarsmes veidošanā;
3 Korporatīvo pasākumu stratēģiskā plānošana;
4 Etiķetes raksturu noteicošie parametri. Telpas organizācijas un strukturēšanas noteikumi.
5 Verbālā un neverbālā sasveicināšanās lietišķajos kontaktos.
6 Komunikatīvās barjeras galda klājumos. Galda atribūtikas izveide, pielietojums.
7 Dalībnieku izvietošana pie sarunu, banketa galda oficiālās un jaukta tipa pieņemšanās.
8 Formālo pasākumu ēdienkartes sastādīšanas īpatnības. Banketa pasūtījums.
9 Galda klājumos izmantoto trauku funkcionalitāte un pielietojums.
10 Tekstiliju veidi galda klājumos, to veidi, funkcijas, pielietojums.
11 Galda klāšanas tehnoloģija un veicamie priekšdarbi.
12 Galda klāšanas veidi: prezentāciju galda klājumi, lietišķās brokastis, pusdienas, vakariņas.
13 Viesu apkalpošanas organizācija. Konferenču, semināru dalībnieku apkalpošana.
14 Banketu veidi, banketu apkalpošanas organizācija.
15 Starpkultūru atšķirību praktiskie aspekti klientu apkalpošanas kultūras izvēlē.
16 Korporatīvo klientu apkalpošanas īpatnības Eiropas valstīs, ASV, Japānā, Arābu valstīs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotiem visiem praktiskajiem darbiem, patstāvīgajam darbam un kontoldarbiem. Kursa apguves vērtēšanas forma - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Frīmentls D. Aktīva klientu apkalpošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 127 lpp.
2. Griffin A. Reputācijas vadības stratēģija: situāciju, krīžu un korporatīvās sociālās atbildības vadīšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 220 lpp.
3. Līkopa V. Lietišķā etiķete starptautiskajā biznesā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 63 lpp
4. Redmond M. Etiquette today. Kingswood: Right Way, 2003

Papildliteratūra

1. Krišjānis A. Vīna pasaules rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 176 lpp.
2. Odiņa A. Etiķete un protokols: sevis pilnveidošana un nevainojams uzvedības stils. Rīga: Apgāds Zelta grauds, 2009. 262 lpp.
3. Schwinghammer H. Taschen Knigge fűr Ihn. Augsburg: Weltbild GmbH, 2004. 412 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Labu Apetīti!: žurnāls par ēdieniem. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1691-1024

Piezīmes

Brīvās izvēles C daļas studiju kurss LLU maģistrantiem.