Kurs-Code BūvZ4117

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)80

Bestätigt am (Datum)01.03.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ilmārs Preikšs

Vorkenntnisse

BūvZ2042,

BūvZ2043,

BūvZ2044,

BūvZ2045,

BūvZ2046,

BūvZ2049,

BūvZ2050,

BūvZ3094,

BūvZ3100,

BūvZ3101,

BūvZ3102,

BūvZ3111,

BūvZ3112,

BūvZ4111,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 446 lpp.
2. Chudley R., Greeno R. Building Construction Handbook. 10th edition. London; New York: Routledge, 2014. 966 p. ISBN13: 978-0-415-83638-8
3. Chudley R., Greeno R. Advanced Construction Technology. 4th edition. Harlow, England, 2006. 632 p. ISBN-13 978-0-13-201985-9 4. Стаценко А.С., Тамкович А.И. Технология и организация строительного производства: Учеб. пособие. 2-е изд.. испр. Минск: Выш. шк.. 2002. 367 с. ISBN 985-06-0741-6

Weiterfuhrende Literatur

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Peurifoy R., Schexnayder C., Shapira A. Construction Planning, Equipment and Methods. 8th edition. Boston: McGraw-Hill Higher Education. 2006. 768 p. 3. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Būvniecība. Rīga: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008 3. Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 06.05.2016.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi