Code du cours BūvZ4096

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours18.06.2014

Auteur du cours

author

Inita Vikse

Manuels

1. Hofs K. G. Biznesa ekonomika. Tulkots no norvēģu valodas. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp.
2. Alsiņa R., Zolotuhina K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedības pamati. Rīga: RaKa, 2000. 180 lpp.
3. Alsiņa R. Kravinska B., Bojarenko J. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: Birznieka SIA "Kamene", 1999. 165 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: RTU, 2002. 63 lpp.
2. Sprancmanis N. Firmas ekonomika un lēmumu motivācija. Rīga, 1994. 80 lpp.
3. Komerclikums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 13.04.2000. Stājas spēkā: 01.01.2002.[Skatīts 28.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=5490

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. LR Ekonomikas ministrija. Pieejams: http://www.em.gov.lv
2. LR Centrālā statistikas pārvalde. Pieejams: http://www.csb.gov.lv
3. LR Valsts ieņēmumu dienests. Pieejams: http:///www.vid.gov.lv