Kurs-Code BūvZ4096

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)18.06.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Inita Vikse

Vorkenntnisse

BūvZ4024,

BūvZ4073,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Hofs K. G.. Biznesa ekonomika. Tulkots no norvēģu valodas. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp.
2. Alsiņa R., Zolotuhina K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedības pamati. Rīga: RaKa, 2000. 180 lpp.
3. Alsiņa R. Kravinska B., Bojarenko J. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: Birznieka SIA "Kamene",1999. 165 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: RTU, 2002. 63 lpp.
2. Sprancmanis N. Firmas ekonomika un lēmumu motivācija. Rīga, 1994. 80 lpp.
3. Komerclikums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 13.04.2000. Stājas spēkā: 01.01.2002.[Skatīts 28.11.2014.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=5490

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. www.em.gov.lv
2. www.csb.gov.lv
3. www.vid.gov.lv