Код курса BūvZ4096

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса18.06.2014

Разработчик курса

author

Inita Vikse

Предварительные знания

BūvZ4024,

BūvZ4073,

Учебная литературa

1. Hofs K. G.. Biznesa ekonomika. Tulkots no norvēģu valodas. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp.
2. Alsiņa R., Zolotuhina K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedības pamati. Rīga: RaKa, 2000. 180 lpp.
3. Alsiņa R. Kravinska B., Bojarenko J. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: Birznieka SIA "Kamene",1999. 165 lpp.

Дополнительная литература

1. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: RTU, 2002. 63 lpp.
2. Sprancmanis N. Firmas ekonomika un lēmumu motivācija. Rīga, 1994. 80 lpp.
3. Komerclikums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 13.04.2000. Stājas spēkā: 01.01.2002.[Skatīts 28.11.2014.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=5490

Периодика и другие источники информации

1. www.em.gov.lv
2. www.csb.gov.lv
3. www.vid.gov.lv