Kursa kods BūvZ4096

Kredītpunkti 2

Būvuzņēmējdarbība II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.06.2014

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inita Vikse

Mg. oec.

Priekšzināšanas

BūvZ4024, Būvniecības vadīšana un organizēšana II

BūvZ4073, Būvniecības ekonomika II

Kursa anotācija

Studiju kursa uzdevums ir izraisīt studentu interesi par būvuzņēmējdarbības ekonomiskajām problēmām, iepazīstināt ar būvuzņēmējdarbības juridiskajiem un ekomomiskajiem pamatiem, iepazīstināt studentus ar ekonomiski pamatotu ieteikumu izstrādāšanu būvfirmu darbības pilnveidošanai, investīciju piesaisti un to efektivitātes paaugstināšanu, sekmēt studentu ekonomiskās domāšanas attīstību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par būvuzņēmējdarbības juridiskajiem un ekonomiskajiem pamatiem,
• Prasmes orientēties problēmās, kas saistītas ar uzņēmējdarbību būvniecībā. Studentiem ir priekšstats par būvuzņēmuma grāmatvedības uzskaites un saimnieciskas darbības analīzes pamatprincipiem, par investīciju ekonomisko efektivitāti.
• Beidzot studiju kursu, studenti ir kompetenti uzsākt uzņēmējdarbību būvniecībā, patstāvīgi pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Būvuzņēmējdarbības pamati .Tirgus pamatelementi, to darbības īpatnības būvniecībā
2 Būvuzņēmējdarbības veidi, to dibināšanas juridiskie jautājumi
3 Būvuzņēmuma organizatoriskā struktūra.
4 Projektēšanas firmu darbības ekonomiskie jautājumi.
5 Būvuzņēmuma ienākumu veidošanās
6 Būvuzņēmuma darbības izmaksu aprite
7 Peļņas veidošanās, tās izlietojums būvuzņēmumā
8 Pamatjēdzieni par būvuzņēmuma grāmatvedības uzskaiti
9 Būvuzņēmuma finašu pārskati
10 Būvuzņēmuma finašu pārskatu analīze
11 Investīcijas būvuzņēmējdarbībā un to ietekmējošie faktori. Uzņēmuma ilglaicīgas darbības pamatojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Darbs auditorijā, ieskaitīts noslēdzošais pārbaudījums (kontroldarbs).

Pamatliteratūra

1. Hofs K. G.. Biznesa ekonomika. Tulkots no norvēģu valodas. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp.
2. Alsiņa R., Zolotuhina K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedības pamati. Rīga: RaKa, 2000. 180 lpp.
3. Alsiņa R. Kravinska B., Bojarenko J. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: Birznieka SIA "Kamene",1999. 165 lpp.

Papildliteratūra

1. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: RTU, 2002. 63 lpp.
2. Sprancmanis N. Firmas ekonomika un lēmumu motivācija. Rīga, 1994. 80 lpp.
3. Komerclikums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 13.04.2000. Stājas spēkā: 01.01.2002.[Skatīts 28.11.2014.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=5490

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.em.gov.lv
2. www.csb.gov.lv
3. www.vid.gov.lv

Piezīmes

Obligātais kurss VBF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecībā".