Kursa kods BūvZ4072

Kredītpunkti 2

Būvniecības ekonomika I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums30.08.2011

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inita Vikse

Mg. oec.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir izskaidrot studentiem būvniecības nozares ekonomikas pamatjēdzienus, celtniecības produkcijas radīšanas un realizācijas īpatnības, apgūt būvniecības produkcijas cenu veidošanas pamatus, apgūt būvdarbu tāmju sastādīšanas metodiku

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par celtniecības nozares vietu tautas saimniecībā, par nozares attīstības tendencēm. – referāts ar prezentāciju un 1.kontroldarbs
Prasmes: Studenti izprot būvniecības produkcijas cenas veidošanas principus, apgūst būvdarbu tāmju sastādīšanas metodiku, orientējas būvniecības produkcijas iepirkumu organizēšanas principos.- 2.kontroldarbs
Kompetence: beidzot studiju kursu, studenti ir kompetenti jautājumos, kas saistīti ar būvniecības ekonomiskajām problēmām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Būvniecības loma tautsaimniecībā. Būvniecības saistība ar citām nozarēm. 2 Būvniecības process, tā fāzes. Būvniecības procesa dalībnieki, to savstarpējās attiecības. 3 Būvniecības produkcijas jēdziens, būvniecības produkcijas radīšanas īpatnības. 4 Būvniecības produkcijas tirgus. Būvniecības produkcijas tirgus infrastruktūra 5 Būvniecības produkcijas realizācija. Būvuzņēmuma līgumi būvdarbu izpildei. 6 Publisko iepirkumu likums. Konkursu organizēšana par tiesībām būvēt. 7 Produkcijas ražošanas un realizācijas process projektēšanas organizācijās. 8 Cena. Cenas ekonomiskā būtība. Cenas funkcijas. 9 Būvniecības produkcijas cenas veidošanās tirgus apstākļos. Normatīvā un informatīvā bāze būvdarbu tāmju sastādīšana. 10 Tāmju dokumentācijas sastāvs. Tāmes sastādīšanas pamatprincipi. 11 Vispārējās prasības darbu apraksta sastādīšanai. Būvdarbu apjomu aprēķini. 12 Tāmes izmaksu elementi. Tiešās izmaksas. 13 Darba algas aprēķināšana tāmēs. 14 Būvizstrādājumu un mehānismu izmaksu aprēķināšana tāmēs. 15 Pieskaitāmās izmaksas, plānotā peļņa. Citas tāmes izmaksas. 16 Tehniski ekonomiskie rādītāji

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Darbs auditorijā, referāts, ieskaitīti 2 kontroldarbi, ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti izstrādā un prezentē referātu par Būvniecības nozares ekonomikas jautājumiem, dod secinājumus par tēmu un argumentē savu viedokli

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

-Studenti izstrādā un prezentē referātu par Būvniecības nozares ekonomikas jautājumiem, dod secinājumus par tēmu un argumentē savu viedokli.
Studiju kursā paredzētie kontroldarbi:
- 1. kontroldarbs: dažādi jautājumi par pirmajām 7 lekcijām,
-2. kontroldarbs: dažādi jautājumi par 8-16. lekcijām
Referāts un kontroldarbi tiek novērtēti ar Ieskaitīts/Neieskaitīts
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi
Studiju kursa noslēgumā studenti saņem ieskaiti par ieskaitītu referātu un diviem ieskaitītiem kontroldarbiem.

Pamatliteratūra

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"[tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.1014. Pieņemti 19.12.2006., stājas spēkā 01.01.2007. ar grozījumiem. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=150396
2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2006.
3. Kjells Gunnars Hofs. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp.
4. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2002. 63 lpp.

Papildliteratūra

1. Libermanis G. Tirgus, cenas, konkurence. Rīga: Kamene : LU Starpnozaru konsultāciju centrs "Ekonomists", 1994. 128 lpp.
2. Bikse V. Ražošanas process. Rīga: Latvijas Universitāte, 1991. 68 lpp.
3. Belindževa-Korkla O. Uzņēmējdarbība būvniecībā. Rīga, 1996. 202 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.em.gov.lv
2. www.csb.gov.lv
3.www.bis.gov.lv
4.www.iub.gov.lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Būvniecība" (pilna laika)