Code du cours BūvZ3112

Crédits 1

La quantité totale d'heures en classe40

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant40

Date de l'approbation du cours17.06.2014

Auteur du cours

author

Andris Šteinerts

Connaissances de base

Arhi1023,

Arhi1024,

Arhi2055,

BūvZ3100,

BūvZ3111,

Manuels

1. Mēnesis J. Metodiskie norādījumi kursa darbam studiju priekšmetā „Būvdarbu procesi”. Zemes darbi. LLU, Jelgava: LLU, 2007.
2. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991. 304 lpp.
3. Latvijas būvnormatīvs LBN 310-99 "Darbu veikšanas projekts" www.likumi.lv; www.em.gov.lv
4. Noviks J. Būvdarbi. I. Sagatavošanas darbi, ēku nospraušana, zemes darbi. Rīga: Jurģi, 1999.

Ouvrages supplémentaires

1. Standarts LVS EN 1991-1-6 "1.Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-6.daļa: Vispārīgās iedarbes. Iedarbes būvdarbu laikā"
2. Kārkliņš P., Vērdiņš L., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga, Lilita
2. Praktiskā Būvniecība. Rāmava, Ķekavas pag. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.