Kursa kods BūvZ3112

Kredītpunkti 1

Būvdarbu tehnoloģija II

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums17.06.2014

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Andris Šteinerts

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1023, Arhitektūra I

Arhi1024, Arhitektūra

Arhi2055, Arhitektūra II

BūvZ3100, Būvmašīnas

BūvZ3111, Būvdarbu tehnoloģija I

Kursa anotācija

Kursa darba ietveros tiek izstrādāts zemes darbu veikšanas projekts - būvvietas planēšana un būvbedres rakšana, kā arī tehnoloģiskā karte abiem šiem darbu procesiem. Darbu procesu plānošanas gaitā tiek optimizēts planēsanas darbu un zemes mehanizētas izstrādes mašīnkoplekts un izstrādāts darbu kalendārais grafiks.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Izstrādājot kursa darbu, studentiem jāgūst priekšstats par būvdarbu tehnoloģiskās projektēšanas sastāvu un gaitu un iemaņas būvdarbu veikšanas projekta, kā arī tehnoloģiskās kartes sastādīšanā. Izstrādājot kursa darbu, studentiem jāprot veikt būvdarbu tehniski ekonomisko salīdzināšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Izejas datu izsniegšana, kursa darba satura skaidrojums. Iepazīstināšana ar izmantojamiem informācijas avotiem
2 Ģeodēzisko augstuma atzīmju un verikālās planēšanas uzdevuma precizēšana
3 Zemes darbu apjoma aplēse laukumu planēšanai un būvbedres rakšanai.
4 Grunts vidējā pārvietošanas attāluma noteikšana.
5 Izpildāmo darbu sastāva noteikšana un mašīnu komplektu sākotnējā izvēle.
6 Izpildāmo darbu detalizācija un darbietilpības aplēse
7 Mašīnu komplekta tehniski ekonomiskā novērtēšana, izmantojamo mašīnu galīgā izvēle.
8 Optimālā mašīnkomplekta izvēle
9 Būvdarbu plūsmu telpiskā un tehnoloģiskā projektēšana.
10 Būvdarbu kalkulācijas sastādīšana
11 Darbu veikšanas kalendārā grafika sastādīšana
12 Būvdarbu procesa tehnoloģiskās kartes sastādīšana
13 Darbu veikšanas projekta tehniski ekonomisko rādītāju aprēķins.
14 Darbu apraksta sastādīšana
15 Darbu veikšanas projekta grafiskā noformēšana
16 Kursa darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Mēnesis J. Metodiskie norādījumi kursa darbam studiju priekšmetā „Būvdarbu procesi”. Zemes darbi. LLU, Jelgava: LLU, 2007.
2. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991. 304 lpp.
3. Latvijas būvnormatīvs LBN 310-99 "Darbu veikšanas projekts" www.likumi.lv; www.em.gov.lv
4. Noviks J. Būvdarbi. I. Sagatavošanas darbi, ēku nospraušana, zemes darbi. Rīga: Jurģi, 1999.

Papildliteratūra

1. Standarts LVS EN 1991-1-6 "1.Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-6.daļa: Vispārīgās iedarbes. Iedarbes būvdarbu laikā"
2. Kārkliņš P., Vērdiņš L., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga, Lilita
2. Praktiskā Būvniecība. Rāmava, Ķekavas pag. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.

Piezīmes

Obligātais kurss (kursa darbs) VBF pirmā īmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" (pilna un nepilna laika studijas).