Код курса BūvZ2042

Кредитные пункты 1

Общее количество часов40

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента24

Дата утвеждения курса16.04.2014

Разработчик курса

author

Bruno Ķirulis

Предварительные знания

Fizi2009,

Mate1031,

Учебная литературa

1. Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp. 2. Kepe O., Vība J. Teorētiskā mehānika. Rīga: Zvaigzne, 1982. 577 lpp. 3. Bulavs F., Radiņš I. Būvmehānikas ievadkurss. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 4. Sozen M. A., Ichinose T. Understanding structures: an introduction to structural analysis. Boca Raton, FL: CRC Press, 2009.

Дополнительная литература

1. Siliņš L., Šķiņķis C. Materiālu pretestība. Rīga: Zvaigzne, 1966. 279 lpp. 2. Materiālu pretestība uzdevumos. J.Auzukalns, E.Ceplītis, I.Kalniņš, I.Liepiņš. Rīga: Zvaigzne, 1973. 742 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Būvmehānika - palīglīdzeklis studentiem [tiešsaiste], [skatīts 10.04.2018.]. Pieejams: www.llu.lv/buvmehanika 2. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN : 1691-9262