Kursa kods BūvZ2039

Kredītpunkti 2

Speckurss materiālu pretestībā

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Bruno Ķirulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2048, Būvju teorijas pamati

Fizi2007, Fizika I

Mate1023, Matemātika I

Kursa anotācija

Materiālu pretestības zinātne, būvmateriālu mehāniskās īpašības raksturojošie parametri, konstrukciju elementu aprēķina shēmas. Deformācijas un spriegumi. Stieptu, spiestu, liektu siju deformāciju, spriegumu un stiprības analīze. Stieņu noturība. Materiālu un konstrukciju mehānisko īpašību izmaiņa laikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina un prot aprēķinos pielietot būvmateriālu mehāniskos raksturotājus un to mērvienības; ir spējīgs veikt stiepē/spiedē/liecē slogotas sijas piepūļu un stiprības analīzi. 1. kontroldarbs, 1.mājas darbs.

2. Spēj izvēlēties un ar aprēķinu pamatot racionālu stieņa šķērsgriezuma formu atbilstoši slogojumam un piepūlēm. 2. kontroldarbs, 2.mājas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Materiālu pretestības zinātne, konstrukcijas, to elementi, aprēķina shēmas.
2. Ideāli elastīgs materiāls, deformācijas un spriegumi punktā, Huka likums stiepē, spiedē.
3. Konstrukciju elementos izmantojamo materiālu mehāniskās īpašības, dažādu materiālu stiepes raksturlīknes.
4. Deformāciju, spriegumu un stiprības noteikšanas eksperimentālās metodes.
5. Spriegumi slīpos šķēlumos plakanā spriegumstāvoklī.
6. Bīdes spriegumu pāru likums, galvenie spriegumi, galvenās asis.
7. Šķēlumu metode un piepūles (M, Q, N) stieņu šķēlumos. Sakarības starp piepūlēm un spriegumiem.
8. Plakanu stieņu liece. Diferenciālās sakarības starp M, Q, q. Liekta stieņa ass diferenciālvienādojums.
9. Deformācijas un spriegumi stiepta/spiesta un liekta stieņa šķēlumos. Lieces izraisītie normālspriegumi un bīdes spriegumi stieņa šķēlumos.
10. Stiepta/spiesta/liekta stieņa piepūļu epīras un stiprības analīze.
11. Stieņa šķēluma ģeometriskie raksturotāji : šķērsgriezuma laukums, inerces moments, pretestības moments.
12. Inerces momenta transformācija saistībā ar koordinātu asu pārnesi un pagriezienu. Saliktu stieņu liece.
13. Stieņu vērpes deformācijas un spriegumi.
14. Spiestu stieņu noturība – pamatjēdzieni.
15. Eilera formula kritiskā spēka noteikšanai. Stieņa galu balstījuma veidu ietekme uz kritisko spēku.
16. Jēdzieni par deformāciju šļūdi un spriegumu relaksāciju, elastības moduļa un stiprības izmaiņām laikā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem ieskaiti, ja klātienē ir uzrakstīti 2 kontroldarbi un izpildīti 2 mājasdarbi, un ja neskaidrību gadījumā viņš ir spējīgs auditorijā klātienē koriģēt un teorētiski nopamatot savu aprēķinu rezultātus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. kontroldarbs, 1. mājasdarbs. Stieptas/spiestas/liektas sijas piepūļu un spriegumu aprēķins.
2. kontroldarbs, 2. mājasdarbs. Sijas racionāla šķērsgriezuma izvēle.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students var iegūt sekmīgu atzīmi par kontroldarbu, ja vismaz 50% no aprēķina pozīcijām ir pareizi.
Mājas darbu novērtē pēc diviem kritērijiem: 1) rezultātu korektums;
2) spēja diskutēt par aprēķina procesu un rezultātiem.

Pamatliteratūra

1. Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.
2. Bulavs, Felikss. Būvmehānikas ievadkurss / F. Bulavs, I. Radiņš. - Rīga : RTU izdevniecība, 2010.
4. Sozen, Mete A. Understanding structures : an introduction to structural analysis / Mete A. Sozen, Toshikatsu Ichinose. - Boca Raton, FL : CRC Press, c2009

Papildliteratūra

1. Siliņš L., Šķiņķis C. Materiālu pretestība. Rīga: Zvaigzne, 1966. 279 lpp.
2. Materiālu pretestība uzdevumos. J.Auzukalns, E.Ceplītis, I.Kalniņš, I.Liepiņš. Rīga: Zvaigzne, 1973. 742 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvmehānika - palīglīdzeklis studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: www.llu.lv/buvmehanika
2. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN : 1691-9262

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība” un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”