Код курса BūvZ1042

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса10.02.2016

Разработчик курса

author

Jānis Domburs

Учебная литературa

1. Ģeodēzija. U. Zumenta redakcijā. Rīga: VA LĢIA „Latvijas karte”, 2007. 262 lpp.
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola, 2014. 231 lpp.
3. Torge W. Geodesy. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2001. 416 p.

Дополнительная литература

1. Helfriča B. Mērniecība II. Ģeodēziskie mērījumi. Mācību līdzeklis. Jelgava, 2007. 70 lpp.
2. Horizontālā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2012.
3. Apgaismojums un attēli [tiešsaiste] [skatīts 31.03.2016.]. Pieejams: http://b1v.lv/wp-content/uploads/2008/09/fiz12_4.pdf