Kursa kods BūvZ1034

Kredītpunkti 2

Projektēšana AutoCAD vidē

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.06.2014

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Ieskats rasēšanas programmu vēsturē. Jaunāko arhitektūras programmu pielietojums, tās pozitīvās īpašības un negatīvās īpašības. Arhitektūras programmu izvēle konkrētajam darba mērķim un vēlamā rezultāta panākšana. Dažādu arhitektūras elementu rasēšana, noformēšana un printēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs
• Zināšanas būvprojektēšana pamati, universālā dizaina pamati, ēku, būvju un to mezglu konstrukcijas, darba normēšanas pamati, rasēšana.
• Prasmes izstrādāt būvniecības rasējumus, darba normēšanas pamati.
• Kompetence noformēt rasējumu digitāla formātā, pastāvīgi izstrādāt grafisko dabrus datorprogrammā, pārzināt un pielietot universālā dizaina principus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar izplatītākajām rasēšanas programmām
2 Sākam darbu Auto Cad rasēšanas programmā. Iepazīšanās ar datorprogrammas darba vidi.
3 Galveno komandu iepazīšana un pielietošana
4 Rasēšanas rīkjoslas, darba vides konfigurācija
5 Vienkāršu ģeometrisku elementu zīmēšana un darbs ar tiem
6 Vienkārša teksta un „multi” teksta veidošana un izmantošanas priekšrocības
7 Rasējumu veidošana izplatītākajos mērogos
8 Izmēru līnijas konfigurēšana. Izmēru līniju izlikšana.
9 Darbs slāņos, jaunu slāņu izveide
10 Bloku izveide, to modificēšana
11 Automātisko tabulu izveidošana
12 Rasēšanas blankas veidošana un izmantošanas iespējas
13 Elementu iekrāsošana atbilstoši vispārpieņemtajiem standartiem.
14 Rasējumu sagatavošana izdrukai (lapas noformēšana), rasējumu izdruka
15 Rasējumu sagatavošana izdrukai (lapas noformēšana), rasējumu izdruka
16 Krēsla konstruēšana. Inženierbūvju rasējumi. Rasējumu komplekta sagatavošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānokārto 4 grafiskie darbi ar noteiktu izppildes termiņu.

Pamatliteratūra

1. Auzukalns J. u.c. Būvgrafika. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2007. 396 lpp.
2. Rendow J. Architectural Drawing: A Visual Compendium of Types and Methods. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2013. 587 p.
3. Korojevs J. Rasēšana celtniekiem. Rīga: Zvaigzne, 1985. 275 lpp.
4. Latvijas valsts standarts. EN ISD 3766; 4157; 4172; 6284; 7437; 8560; 9431 Būvniecības rasējumi.

Papildliteratūra

1. Mārtina Dž. Rokasgrāmata zīmēšanā un gleznošanā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 88 lpp.
2. Latvijas valsts standarts. EN ISO 3766; 4157; 4172; 6284; 7437; 8560; 9431 Būvniecības rasējumi.
3. Б.В. Будасов, Георгиевский О.В. Строительное черчение. Москва: Стройиздат, 2002. 450 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" (pilna un nepilna laika studijas).