Kurs-Code BūvZ1016

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)18.12.2013

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Maigonis Kronbergs

Vorkenntnisse

Fizi2004,

Fizi2005,

Mate1021,

Mate1022,

Mate2031,

Mate2032,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Клюшин Е.Б., Киселев М.И. и др. Инженерная геодезия. Учебник для вузов. Москва: Изд. Центр « Академия», 2004.
3. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana. Jelgava: LLU, 2000. 31 lpp.
4. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumi „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=5724

Weiterfuhrende Literatur

1. Latvijas Republikas likums „Par autoceļiem” ar grozījumiem Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=65363