Kursa kods BūvZ1016

Kredītpunkti 3

Inženierģeodēzija

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Maigonis Kronbergs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2004, Fizika I

Fizi2005, Fizika II

Mate1021, Matemātika I

Mate1022, Matemātika II

Mate2031, Matemātika III

Mate2032, Matemātika IV

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst ģeodēzijas pielietojuma teoriju un praksi dažādu inženieruzdevumu risināšanā, iemācās izpildīt precīzus mērījumus inženierbūvju izpētes, projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas procesā, lietojot kā parastos, tā arī speciālos ģeodēziskos instrumentus un mērīšanas metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par ģeodēziskām metodēm, lietojamiem instrumentiem un ierīcēm dažādu inženierbūvju būvniecībā un tehnoloģisko iekārtu montāžā;
• prasmes izpildīt augstas precizitātes un precīzus mērījumus, matemātiski apstrādāt to rezultātus;
• kompetence pareizi izvēlēties instrumentus un mērīšanas metodes būvniecības procesa ģeodēziskai uzraudzībai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zemes veids un lielums. Koordinātu sistēmas.
2 Virzienu orientēšana.
3 Zemes virsmas attēlošana plānos un kartēs.
4 Kļūdu teorijas elementi.
5 1.kontroldarbs - vispārīgie jēdzieni ģeodēzijā. Ģeodēzisko mērījumu veidi, mērvienības, precizitāte.
6 Horizontālo leņķu mērīšana. Leņķu mērinstrumentu uzbūve.
7 Teodolīti, to pārbaude un regulēšana.
8 Horizontālo leņķu mērīšanas metodes. Perpendikulu nospraušana apvidū.
9 Attālumu tieša mērīšana. Mērīšanas rīki, to pārbaude un lietošana.
10 Attālumu mērīšana ar svītru un elektrooptiskajiem (gaismas) tālmēriem.
11 Ģeometriskā nivelēšana. Nivelieri, to pārbaude un regulēšana.
12 Tehniskā un III klases nivelēšana. Trigonometriskā un hidrostatiskā nivelēšana.
13 2.kontroldarbs - ģeodēziskie mērījumi. Ģeodēziskie tīkli, to veidošanas metodes. Ģeodēziskie uzmērīšanas tīkli.
14 Horizontālās uzmērīšanas metodes. Topogrāfiskā uzmērīšana.
15 3.kontroldarbs - uzmērīšana. Ģeodēziskie darbi būvniecībā.
16 Ģeodēziskie darbi būvniecībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem

Pamatliteratūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Клюшин Е.Б., Киселев М.И. и др. Инженерная геодезия. Учебник для вузов. Москва: Изд. Центр « Академия», 2004.
3. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana. Jelgava: LLU, 2000. 31 lpp.
4. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumi „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=5724

Papildliteratūra

1. Latvijas Republikas likums „Par autoceļiem” ar grozījumiem Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=65363

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts LIF Būvniecības profesionālā bakalaura studiju programmas obligātajā daļā.