Kursa kods Arhi2082

Kredītpunkti 2

Apstādījumi II

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums26.02.2018

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Antra Bērziņa

Mg. paed.

Priekšzināšanas

Arhi1036, Ainavu mācība

Arhi2062, Apstādījumi I

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par apstādījumos izmantoto krāšņumaugu klasifikāciju, īpaši ziemcietēm un ekoloģiskajām prasībām. Tiek apgūtas zināšanas par krāšņumaugu ekoloģisko un bioloģisko īpašību izmantošanu, veidojot vienotu kompozicionālu risinājumu variantu atbilstoši projekta izstrādes pamatojumam. Iegūst zināšanas un prasmes apstādījumu ierīkošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas: par krāšņumaugu izmantošanas saimniecisko, ekonomisko un estētisko nozīmi.
•Prasmes: praktiski analizēt un izvērtēt krāšņumaugu fenotipiskās pazīmes, noteikt to estētisko vērtību un identificēt.
•Kompetence: novērtēt un pamatot krāšņumaugu mijiedarbības ar vidi izpausmes, spriest par auga piemērotību konkrētiem ekoloģiskiem apstākļiem, nepieciešamības gadījumā argumentēt augu sugas nomaiņu ar citu piemērotāku sugu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ziemciešu klasifikācija un augšanas veidi.
2 Ziemciešu sortiments (A-G).
3 Ziemciešu sortiments (H-N).
4 Ziemciešu sortiments (O-W)
5 Ieskaite par ziemcietēm.
6 Apstādījumos izmantojamās sīpolpuķes, gumpuķes un bumbuļsīpolpuķes, to izvēle un kopšana.
7 Apstādījumu iekļaušanas esošā vidē, ekoloģiskās saderības principi.
8 Apstādījumu veidi pēc funkcijas, pēc dekoratīvām pazīmēm, pēc augšanas apstākļiem.
9 Apstādījumu stilistika. Krāsu, faktūru un formu saderība.
10 Aktuālā un piemērotākā Latvijas klimata apstādījumu materiāla aplūkošana kokaudzētavās, sortiments.
11 Stādu lielumi kokaugiem, to izmantošana projektēšanā.
12 Apstādijumu specifikācija.
13 Aktuālā un piemērotākā Latvijas klimata apstādījumu materiāla aplūkošana publiskās apstādījumu teritorijās.
14 Publisko teritoriju apstādijumu grupēšana un ierikošanas, kopšanas specifika.
15 Aktuālā un piemērotākā Latvijas klimata apstādījumu materiāla aplūkošana privātās apstādījumu teritorijās.
16 Privāto apstādījumu plānošana un ierīkošanas, kopšanas specifika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā izstrādāti, iesniegti un pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Sekmīgi nokārtotas ieskaites. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Orehovs A. Dekoratīvo ziemciešu lietišķā ekoloģija. Rīga: Jumava, 2013. 208 lpp.
2. eilande A. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas stādaudzētavu sortimentā. Izdevējs SIA „Labie koki” sadarbībā ar SAB (periodiski izdevumi), 274. lpp.
3. Veics V. Krāšņumaugu un apstādījumu ABC. Rīga: Zvaigzne, 1983. 134 lpp
4. Balode A. Puķkopība. Dārza puķes. Rīga: Burtene, 2016. 352 lpp.

Papildliteratūra

1. Dāvidsone I. Rīgas dārzi un parki. Rīga: Liesma, 1988. 159 lpp.
2. Ekoloģiskā būvniecība. P. Kruše u.c. Rīga: VAK apvienība „Arkādija”, 1995. 398 lpp.
3. Rīgas sabiedriskie apstādījumi: Īsa vēsture, koki, krūmi, ziemcietes. T. Pūka u.c. Rīga: Zinātne, 1988. 144 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172
2. Lauku Avīze. ISSN 1407-4338.
3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.