Kursa kods Arhi2070

Kredītpunkti 3

Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture II

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareArhitektūras teorija un vēsture

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums31.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Silvija Rubene

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1034, Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par angļu parku veidošanās principiem un to ietekmei uz Eiropas, Krievijas, Latvijas un citu zemju parku vēsturi. Īpaša uzmnība veltīta japāņu dārziem, Londonas un Parīzes pilsētu parkiem, kā arī izcilāko 20.gs. un 21.gs un mūsdienu arhitektu un ainavu arhitektu daiļradei, mūsdienīgu parku, dārzu un publiskās ārtelpas veidošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: studenti iegūs zināšanas par attiecīgo laika posmu angļu stila parku, Ķīnas un Japānas arhitektūras un dārzu mākslas objektu rašanos un uzbūvi, filozofiju, izmantotajiem tradicionālajiem elementiem un augiem, 20. un 21. gs. ainavu mākslu, lielo pilsētu parku veidošanos.
• Prasmes: atpazīt angļu stila parku plānojumus, japāņu dārzu ietekmi Eiropas un pasaules dārzu mākslā, 20.gs. un 21.gs. arhitektūras un ainavu arhitektūras stilus.
• Kompetence: kompetence raksturot, salīdzināt un vērtēt 18. līdz 20. gs. un 21.gs. arhitektūras un ainavu arhitektūras stilus, izcilu ainavu arhitektu radītos objektus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mācību ekskursija uz Rundāles pili un dārzu. Iepazīšanās ar pils eksterjeru in interjeriem, dārza vēsturi, uzbūvi.
2 Ainavisko jeb angļu stila parku veidošanās likumsakarības un to ietekme uz Eiropas dārzu un parku mākslu.
3 Dārzu un parku mākslas pieminekļi Krievijā un Baltijas valstīs. Izcilākie ainaviskie parki Austrumeiropā un Latvijā.
4 Ķīnas dabas apstākļi, dārzu filosofija, simbolika, kompozīcijas elementi. Ievērojamākie Ķinas vēsturiskie dārzi.
5 Japānas dabas apstākļi, dārzu veidošanas filosofija, simbolika un kompozīcijas elementi. Augi Japānas dārzos.
6 Eklektisma, modernisma un jūgendstila arhitektūras attīstība Eiropā. Eklektisms un Jūgendstils Latvijas arhitektūrā.
7 Jaunu arhitektūras objektu un dārzu formu rašanās straujā attīstība 20.gs. sākumā.
8 Londonas vēsturiskie dārzi un parki, 20.gs un 21.gs. Ainavu arhitektu izcilākie objekti.
9 Parīzes arhitektūra un vēsturiskie dārzi, jauni parki un dārzi 20.gs., 21.gs. Ainavu arhitektu radošie meklējumi.
10 Amerikas arhitektūras uzplaukums un tehniskie sasniegumi. Amerikas mūsdienu ainavu māksla. ASLA gadskārtējās balvas.
11 Frenka Loida un Le Korbizjē daiļrade - arhitektūras un vides saskaņas paraugs. Jaunas pilsētbūbniecības idejas.
12 Izcilākie ainavu arhitektūras un mākslas meistari: Antonio Gaudi, Čarlzs Dženkss,Gustawson, Marta Schwartz u, c.
13 Degradēto teritoriju pārveidošanas piemēri, arhitektu biroja TURENSCAPE labākie projekti.
14 Jumtu dārzi un zaļās sienas- interjeru dārzi - jaunas ainavu un dārzu mākslas jomas.
15 Normans Fosters, Zaha Hadida un citi talantīgie 20 gs. beigu un 21.gs arhitekti.
16 Noslēguma seminārs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Curtis W.J.R. Modern Architecture since 1900. London: Phaidon Press Limited, 1996. 736 p.
2. Antenišķe A., Banga V., Krastiņš J., Lejnieks J., Redberga Z., Sirmā I., Spārītis O., Zvirgzds A. Rīgas Arhitektūra. Jumava, 2000. 175 lpp.ISBN 9984-05-336-9
3.Gössel P., Leuthäuser G. Architecture in the Twentieth Century. Benedikt Taschen, 1991. 432 lpp. ISBN 3-8228-0550-5
4. Lampugnani V. M. (ed) Thames and Hudson Encyclopaedia of 20th Century Architecture. Sharston Books, 1986. 384 lpp. ISBN 10: 0500234256

Papildliteratūra

1. Nitschke G. Japanese Gardens. Köln: Benedikt Taschen, 2007. 240 p.
2. Blūma D. Mazā mākslas vēstures terminu vārdinīca. Zvaigzne ABC. 225 lpp. ISBN 9984369625
3. Krastiņš J. Rīgas jūgendstila ēkas. Art nouveau buildings in Riga. Ceļvedis pa jūgendstila metropoli. A guide to atr noveau metropolis. Jelgava: Jelgavas tipogrāfija, 2014. 407 lpp. ISBN 978-9934-8318-2-9

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. ISSN 1407-4923.
2. TOPOS. Published by Callwey Verlag. ISSN: 0942-752X.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā