Kursa kods Arhi2066

Kredītpunkti 2

Ainavu ekoloģija un vides aizsardzība

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Daiga Skujāne

Dr. arch.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir nodrošināt studējošajiem pamatzināšanas par ekoloģiju un dabas aizsardzību; ekoloģijas jautājumiem, kas ietekmē ainavu arhitekta darbu; dažādām teritoriju plānošanas pieejām, kurās tiek izmantoti ekoloģisko kvalitāti veicinoši projektēšanas paņēmieni.Studiju kursā studenti apgūst pamatzināšanas ekoloģijā, tai skaitā iedalījumā, terminoloģijā un ekoloģijas disciplīnas sasaistē ar ainavu arhitektūru un plānošanu. Studenti iepazīstas ar aktuāliem vides un dabas aizsardzības jautājumiem un to normatīvo ietvaru.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par ekoloģijas disciplīnas mērogu, iedalījumu un terminoloģiju, dabas aizsardzību; ekoloģijas ietekmi uz ainavu arhitekta darbu; teritoriju plānošanas pieejām, kurās izmanto ekoloģisko kvalitāti veicinošus projektēšanas paņēmienus.
• Prasme: noteikt teritorijas dabas vērtības, ekoloģisko kvalitāti veidojošos faktorus un iespējamos riskus.
• Kompetence: iesaistīt teritorijas dabas vērtības un ekoloģisko kvalitāti veicinošos faktorus teritoriju plānošanā dažādos mērogos; kompetences izstrādāt projektus ar dabas aizsardzību saistīto normatīvo aktu ietvaros, izmantojot ekoloģisko kvalitāti veicinošus projektēšanas paņēmienus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vide, tās īpašības un ietekme uz teritoriju plānošanu. Vides aizsardzība.
2 Ekoloģijas disciplīnas mērogs, iedalījums un terminoloģija. Ekoloģijas jautājumi, kas ietekmē ainavu arhitekta darbu.
3 Normatīvo aktu ietvars ekoloģiskās kvalitātes nodrošināšanai ainavu arhitektūras projektos. Aizsargjoslas.
4 Vides piesārņojums. Ietekmes uz vidi novērtējums.
5 Dabas aizsardzība. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Dabas parki un pieminekļi.
6 Sugu un biotopu aizsardzība.
7 Ekosistēmu pakalpojumi.
8 Ilgtspējīga teritoriju plānošana. Resursi un to ilgtspējīga izmantošana.
9 Teritorijas dabas vērtību un ekoloģisko kvalitāti veicinošo faktoru noteikšana un iekļaušana ainavu arhitektūras proj.
10 Ainavas elementi un to loma ilgtspējīgas ainavas izveidē. Reljefs. Veģetācija. Ūdeņi.
11 Ainavu ekoloģijas pamatprincipi. Terminoloģija un galvenie elementi.
12 Biokoridori, laukumveida elementi un zaļais tīklojums.
13 Ainavu ekoloģiskais dizains un ekoloģisko kvalitāti veicinoši teritoriju projektēšanas paņēmieni.
14 Ekoloģiskā būvniecība. Zaļās fasādes un jumti.
15 Piemēri no prakses.
16 Sabiedrības loma un iesaiste vides aizsardzībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Vides zinātne. M.Kļaviņš (red.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
2. Vide un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņš M., J.Zaļoksnis (red.). LU akadēmiskais apgāds, 2010. 334. lpp.
3. Kennen K., Kirkwood N. Photo: principles and resources for site remediation and landscape design. New York : Routledge, 2015. 346 p. ISBN: 978-0-415-81415-7
4. Roehr D., Fassman-Beck E. Living Roofs in Integrated Urban Water Systems. London, England: Routledge, 2015. 178 p. ISBN: 978-0-415-53553-3

Papildliteratūra

1. Environmental science. Ed.: L.Ryden , P. Migula, M. Andersson. Uppsala: Baltic University Press, 2003. 824 p.
2. Bennett A.F. Linkages in the Landscape. The Role of Corridors and Connectivity in Wildlife Conservation. Cambridge: IUCN, Gland, 2003. 254 p.Pieejams http://www.spiffa.org/uploads/2/6/7/5/2675656/bennett_2003_linkages_in_the_landscape.pdf
3. Bioloģiskās daudzveidības stratēģija. Rīga: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2000. 13 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls.Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.
2. National Geographic. [tiešsaiste]. Official Journal of the National Geographic Society. ISSN: 0027-9358. [skatīts 27.05.2014.]. Pieejams: http://ngm.nationalgeographi

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.