Kursa kods Arhi1036

Kredītpunkti 6

Ainavu mācība

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā240

Lekciju stundu skaits40

Laboratorijas darbu stundu skaits56

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits144

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Daiga Skujāne

Dr. arch.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot izpratni par ainavu arhitekta profesiju un lomu dzīves vides kvalitātes paaugstināšanā. Iegūt pamatzināšanas par ainavu ietekmējošiem faktoriem un telpiskās uzbūves likumsakarībām. Izprast ainavu veidošanas procesu kopsakarībā ar cilvēka uztveri un darbību vēsturiskā un turpmākās attīstības aspektā. Studiju kurss sniegs vispārēju ievadu ainavu arhitektūras specialitātē. Jēdziena „ainava” definīcija un starpdisciplinārais raksturs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par ainavu arhitektūrā izmantojamo terminoloģiju un ainavas definīciju; zināšanas par Latvijas ainavas dabas un antropogēnajiem veidotājfaktoriem, dažādiem ainavu tipiem, tiem raksturīgajiem elementiem un telpisko struktūru.
• Prasme: izvērtēt dabas un cilvēka veidoto elementu lomu un nozīmi ainavas estētisko, ekoloģisko, sociālo un funkcionālo īpašību izveidē; prasme atpazīt ainavas tipus pēc dažādiem to elementiem.
• Kompetence: veikt teritorijas pirmsprojekta izpēti, apkopojot informāciju par dabas un antropogēnajiem faktoriem, kā arī par apbūves raksturu; kompetences strādāt saskaņā ar Latvijas Republikas lietvedības, būvniecības, pieminekļu aizsardzības un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām; kompetences izprast kultūrvēsturiskās ainavas un dabas mantojuma nozīmi tautsaimniecības attīstībā; kompetence noteikt konkrēta ainavas tipa raksturīgos ainavas elementus, kā, piemēram, augsnes, augus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Jēdziena ainava definīcija un saturs.
2 Ainavas veidotājfaktori - Dabas un antropogēnie faktori. Augsne, augi.
3 Ainavas veidotājfaktori – Augsne, augi. Veģetācija, mežainums.
4 Ainavas veidotājfaktori –Veģetācija, mežainums.
5 Ainavas veidotājfaktori – Reljefs. Ūdens. Klimats.
6 Latvijas ainavu ģeomorfoloģiskā klasifikācija – ainavu zemes un apvidi, to raksturojošās iezīmes.
7 Latvijas ainavas vēsturiskā attīstība.
8 Cilvēka uztvere un ainava.
9 Ainavas telpiskā struktūra un to veidojošie elementi.
10 Ievads ainavu tipos. Ceļa ainava.
11 Ievads ainavu tipos. Meža ainava un tās veidotājelementi
12 Ievads ainavu tipos. Lauksaimniecības zemju ainava un tās veidotājelementi.
13 Ievads ainavu tipos. Ūdens ainava un tās veidotājelementi.
14 Ievads ainavu tipos. Rekreatīvā ainava, kultūrvēsturiskā ainava un to veidotājelementi.
15 Ievads ainavu tipos. Pilsētas ainava un tās veidotājelementi.
16 Ainavu arhitektūra un plānošanas nozares uzdevumi un mērķi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Ainavu plānošana, apsaimniekošana un aizsardzība lauku pašvaldībās. Rīga: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2001. 28 lpp.
2. Kruše P., Kruše M., Althauss D., Gabriēls I. Ekoloģiskā būvniecība. Riga: Preses nams, 1995. 400 lpp.
3. Melluma A., Leinerte M. Ainava un cilvēks. Rīga: Avots, 1992. 168 lpp.
4. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Kā projektēt veselīgas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas. Rīga: Biedrība "Domas spēks", 2013. 690 lpp. ISBN 978-9984-9961-9-6

Papildliteratūra

1. Dee C. Form and Fabric in Landscape Architecture: A Visual Introduction. Francys & Taylors group, 2001. 214 p.
2. Ainavu aizsardzība. Nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Rīga: Jumava, 2000. 92 lpp.
3. LaGro Jr. J.A. Site Analysis. A Contextual Approach to Sustainable Land Planning and Site Design. New Jersey: John Wiley & Sons, 2008. 372 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita, 1995- Burtn. ISSN 1407-4923
2. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.
3. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] : European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Online ISSN 1862-6033. Pieejams: http://www.info-jola.de/heft_current_issue.htm

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.