Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Programmas direktors: Daiga Kunkulberga
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 21/03/2007-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Inženierzinātnes – inženiergrafika, siltumtehnika, aukstumtehnika, elektrotehnika, celtniecības pamati, automatizācija; pārtikas produktu ražošanas procesi, iekārtas un tehnoloģijas; ekonomika un uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Spēj pielietot ķīmijas, matemātikas un fizikas zināšanas inženiertehnisko procesu izpratnei pārtikas rūpniecībā; spēj izmantot inženiertehnisko kursu atziņas pārtikas ražošanā lietoto iekārtu darbības apguvei; spēj izprast dažādas pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas un kvalitātes vadību pārtikas nekaitīguma nodrošināšanā; spēj lietot ekonomikas un uzņēmējdarbības zināšanas pārtikas rūpniecības nozares darbības analīzei; studiju procesā un ražošanas praksēs iegūtās praktiskās iemaņas spēj pielietot diplomprojekta izstrādē, projektējot pārtikas ražotni.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. Kopā
B 21 21.5 19.25 21.75 21.5 22.5 18.5 22 168
Vispārizglītojošie kursi 8.5 1.5 6.5 2     1.5   20
Nozares teorētiskie pamatkursi 9.5 16 10 8         43.5
Nozares profesionālās specializācijas kursi 2 3   11 19.5 20.5 17 22 95
Brīvās izvēles kursi 1 1 2.75 .75 2 2     9.5
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. 9-sem. 10-sem. Kopā
B 7.5 12.5 10.5 16 10 19.5 17 24.5 16.5 26 160
Vispārizglītojošie kursi 5.5 1.5 1.5 3.5 2 3         17
Nozares teorētiskie pamatkursi 2 11 9 12.5 2 4   2.5     43
Nozares profesionālās specializācijas kursi         4 12.5 15 22 14.5 26 94
Brīvās izvēles kursi         2   2   2   6
2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens 2005.pavasara
Pilna laika Nepilna laika