Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Mūžizglītības centrs
Aizsardzība pret troksni Profesionālās pilnveides izglītība

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Tālākizglītība
Daļa 1-sem. Kopā
Studiju kursi 8 8
2016.pavasara 2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara
Tālākizglītība