Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса MežZ5060
Кредитные пункты 4
Кредитные пункты ECTS 6
Общее количество часов 160
Kоличество часов лекций 48
Kоличество часов семинаров и практических занятий 16
Количество часов самостоятельной работы студента 96
Дата утвеждения курса 15/02/2022
 
Разработчик курса
, Āris Jansons
, Aigars Strūbergs

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1.O’Brien, L., Schuck, A., Fraccaroli, C., Pötzelsberger, E., Winkel, G. and Lindner, M., 2021: Protecting old-growth forests in Europe - a review of scientific evidence to inform policy implementation. Final report. European Forest Institute. Pieejams: DOI: https://doi.org/10.36333/rs1
2.Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. 2. papildināts izdevums. A.Auniņa red., Rīga:, Latvijas Dabas fonds , Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2013. 320 lpp.
3.Nikodemus O., Brūmelis G. Dabas aizsardzība., Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 287 lpp.
4. Vides zinātne., M. Kļaviņš u.c. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
Дополнительная литература
Vides aizsardzības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 02.11.2006. Stājas spēkā: 29.11.2006. [Skatīts 17.02.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/147917-vides-aizsardzibas-likums
Периодика и другие источники информации
1.https://www.daba.gov.lv/lv (Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapa) 2.https://www.varam.gov.lv/lv (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapa)