Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Pārtikas tehnoloģija
Kursa kods Vete6018
Zinātnes nozare Veterinārmedicīna zinātne
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 40
Lekciju stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 12/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas tehnoloģijas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Ruta Galoburda
Dr. sc. ing., prof. Inga Ciproviča

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
"Pārtikas produktu tehnoloģijā" studenti iegūst zināšanas par jaunāko tehnoloģiju un tehnoloģisko procesu pielietošanu pārtikas produktu ražošanā, iepazīstas ar biotehnoloģijas sasniegumiem un tās produktu izmantošanu pārtikas produktu ieguvē. Bez tam studenti gūst ieskatu funkcionālās pārtikas un bioloģiskās lauksaimniecības izejvielu pārstrādes un produktu ražošanas nepieciešamībā, izzina iespējamos tehnoloģiskos risinājumus šo produktu ieguvē. Visi šie jautājumi studiju kursā tiek apskatīti no pārtikas drošības un nekaitīguma viedokļa.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa apguves maģistrantiem būs: zināšanas par jaunākajiem pārtikas apstrādes procesiem, to ietekmi pārtikas kvalitātes nodrošināšanā; prasmes jaunākās pārtikas zinātnes atziņas pielietot praksē, risinot pārtikas produktu kvalitātes pilnveides jautājumus; kompetence pārtikas tehnoloģiju izvērtējumā, uz zināšanām balstīts viedoklis par pārtikas zinātnes attīstības tendencēm un pārtikas drošības jautājumu risināšanu to kontekstā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Studiju kursa struktūra. Pārtikas rūpniecībā lietoto jaunāko procesu un tehnoloģiju raksturojums.
2 Jaunākās sterilizēšanas metodes: augstfrekvences strāvas lauks, mikroviļņu enerģija un liesmas sterilizācija.
3 Jaunākās kaltēšanas metodes: pārkarsētā tvaikā, ar mikroviļņu un infrasarkano staru enerģiju, augstfrekvences strāvā.
4 Hromatogrāfijas, membrānu adsorbcijas, elektro-membrānu tehnoloģijas pielietojums dažādu pārtikas produktu ražošanā.
5 Radiācijas izmantošana pārtikas rūpniecībā.
6 Augstspiediena tehnoloģiju lietošana pārtikas produktu kvalitātes nodrošināšanā, tās pamatprincipi un tehnoloģijas.
7 Oglekļa dioksīda izmantošana pārtikas produktu uzglabāšanas laika pagarināšanā.
8 Biotehnoloģijas jēdziens un tās produktu (baktēriju kultūras, fermentu preparāti) pielietojums pārtikas rūpniecībā.
9 Funkcionālās pārtikas jēdziens.
10 Atsevišķu funkcionālo pārtikas produktu grupu raksturojums.
11 Funkcionālie pārtikas produkti labsajūtai un zarnu trakta darbības veicināšanai vai stabilizācijai.
12 Funkcionālie pārtikas produkti sirds-slimību riska mazināšanai.
13 Funkcionālie pārtikas produkti osteoporozei.
14 Produktu ražošanas īpatnības.
15 Funkcionālās pārtikas drošības aspekti. 16 Studiju kursa noslēgums un kontroljautājumi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Kārkliņa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 93 lpp.
2. Galoburda R., Rakčejeva. Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi. Jelgava: LLU, 2008. 94 lpp.
3. Johnson-Green, P. Introduction to food biotechnology. - Boca Raton (Florida) [etc.]: CRC Press, 2002. 293 p: ill. 4. Kārkliņa D., Ciproviča I., Beitāne I. Pārtikas produkti ar funkcionālajām sastāvdaļām/ teorētiskais materiāls studiju kursa „Pārtikas funkcionālās īpašības” apguvei. Jelgava: LLU, 2008. 50 lpp.
Papildliteratūra
1. Handbook of meat processing /editor Fidel Toldrá. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2010. xv, 566 p.
2. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S.. Biodegradējamie iepakošanas materiāli pārtikas industrijā. Jelgava, LLU, 2008. 105 lpp. 3. Dairy processing: improving quality /edited by Gerrit Smit. Cambridge: Woodhead publishing Limited; Boca Raton etc.: CRC Press, 2003. XI, 546 p.: il., tab.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal of Dairy Science Published by American Dairy Science Association. ISSN (printed): 0022-0302. ISSN (electronic): 1525-3198. [tiešsaiste]. [skatīts 02.12.2011.] Pieejams ScienceDirect datubāzē anotāciju līmenī: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220302
Piezīmes
Obligātais kurss VMF profesionālās maģistra studiju programmas "Pārtikas higiēna" nepilna laika studijās.