Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Infekcijas slimības I
Kursa kods Vete4107
Zinātnes nozare Veterinārmedicīna zinātne
Zinātnes apakšnozare Infekcijas slimības un mikrobioloģija
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Lekciju stundu skaits 48
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 80
Kursa apstiprinājuma datums 17/02/2016
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas un vides higiēnas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Augstākā izglītība(līm.), lekt. Ivars Lūsis
Dr. med. vet., asoc. prof. Kaspars Kovaļenko

Priekšzināšanas
Vete3025, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III
Vete3026, Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna II
Vete4037, Vispārīgā patoloģija II
Vete4045, Epidemioloģija
Kursa anotācija
Studenti iepazīstas ar baktēriju, vīrusu, riketsiju, hlamidiju, patogēno sēņu izraisītām infekcijas slimībām, ar kurām slimo vairāku sugu dzīvnieki, to skaitā, kas bīstamas arī cilvēkam. Šo slimību aktualitāti un izplatību republikā un Eiropas valstīs; izraisītājiem, to raksturojumu, uzņēmību, infekcijas avotiem, izplatības ceļiem; patoģenēzi, klīnisko ainu, patologanatomisko ainu, diagnostikas metodēm, diferenciāldiagnostiku; ārstēšanas iespējām un līdzekļiem; apkarošanas pasākumiem, imunitātes veidošanos un imunizāciju kā arī ar profilakses pasākumiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas: Sudenti iegūst zināšanas par infekcijas slimībām, to apkarošanu, ārstēšanu un profilaksi– 5 kontroldarbi.
Prasmes: studenti prot patstāvīgi uzstādīt diagnozi infekcijas slimību gadījumā, veikt ārstēšanu un profilakses pasākumus– praktiskie darbi. Kompetence: Pēc studiju kursa apgūšanas studenti spēj analizēt iegūto informāciju par infekcijām, spēj patstāvīgi uzstādīt diagnozi un veikt ārstēšanu un profilakses pasākumus. Spēj iegūtās zināšanas izmantot radikāli jaunu pieeju un risinājumu meklēšanā infekcijas slimību gadījumā. –Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīze.
Kursa saturs(kalendārs)
1.Liesas sērga (Sibīrijas mēris).Stinguma krampji.Botulisms.– 3h lekcijas un Liesas sērgas apkarošana, stingumkrampju un botulisma ārstēšana - 2h praktiskie darbi
2.Nekrobakterioze.Tuberkuloze.Bruceloze. – 3h lekcijas un Nekrobakteriozes ārstēšana, tuberkulozes un brucelozes apkarošana - 2h praktiskie darbi
3.Leptospiroze. Leptospirozes diagnostika,Kolibakterioze. – 3h lekcijas un Leptospirozes ārstēšana, kolibakteriozes ārstēšana - 2h praktiskie darbi
4.Salmoneloze.Anaerobā dizentērija (Cl. perfringens), Cl. perfringens izraisīta toksikoinfekcija dažādām dzīvnieku sugām. – 3h lekcijas un Salmonelozes ārstēšana, klīnisko gadījumu analīze - 2h praktiskie darbi
1.kontroldarbs
5.Pastereloze1h.Tularēmija 2h. – 3h lekcijas un Pasterelozes ārstēšana, klīnisko gadījumu analīze - 2h praktiskie darbi
6.Listerioze 1h.Mutes un nagu sērga 2h. – 3h lekcijas un klīnisko gadījumu analīze 2h praktiskie darbi
7.Trakumsērga.Aujeski slimība.Bakas. – 3h lekcijas un klīnisko gadījumu analīze 2h praktiskie darbi
8.Riketsiozes.Hlamidiozes.Dermatomikozes.Mikozes. – 3h lekcijas un klīnisko gadījumu analīze 2h praktiskie darbi
2.Kontroldarbs
9.Emfizematozais karbunkuls 1h. Paratuberkuloze 2h. – 3h lekcijas un 2h praktiskie darbi
10.Govju ļaunais galvas karsonis.– 3h lekcijas un 2h praktiskie darbi
3.Kontroldarbs
11.Govju infekciozais rinotraheīts/pustulozais vulvovaginīts 2h.Paragripa 1h. – 3h lekcijas un 2h praktiskie darbi
12.Kampilobakterioze 1h.Govju virusālā diareja 2h. – 3h lekcijas un 2h praktiskie darbi
13.Govju enzootiskā leikoze 1h.Govju spongiozā encefalopātija 2h. – 3h lekcijas un 2h praktiskie darbi
4.Kontroldarbs
14.Govju mēris. Govju kontagiozā pleiropneimonija. Aitu katarālais drudzis. – 3h lekcijas un 2h praktiskie darbi
15.Aitu infekciozā enterotoksēmija, bradsots. – 3h lekcijas un 2h praktiskie darbi
16.Aitu Maedi-visna slimība. Kazu artrīts-encefalīts.Skrepi. – 3h lekcijas un 2h praktiskie darbi 5.Kontroldarbs
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi nokārtoti pieci kontroldarbi.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Mājas darbu uzdevumus novērtē saskaņā ar praktiskajos darbos noteiktajiem uzdevumiem.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai. Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Pamatliteratūra
1. The Merck Veterinary Manual. S.Aiello, M.A. Moses (Eds.). 11th ed. Philadelphia: John Wiley&Sons, 2016. 3000 p. 2.Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. 1. daļa. LLU. Jelgava, 2001. 127 lpp. 3. Colville J., Berryhill D. 2007. Handbook of Zoonoses. Elsevier - Health Sciences Division. Salt Lake City, 2007. 272 p. 4.Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības, 2. daļa. LLU. Jelgava, 2001. 214 lpp.
Papildliteratūra
1.Food and Agriculture Organization of the United Nations. Challenges of animal health information systems and surveillance for animal diseases and zoonoses. Rome, 2011. 122 p. 2. Palmer, S.R. Oxford textbook of zoonoses:biology, clinical practice, and public health control. New York: Oxford University Press, 2011. 884 p. 3.Radostits O.M., Blood D.C., Gay C.C. Veterinary Medicine. 8th ed. London: Bailliere Tindall, 1994. 1763 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1.An International Journal on Animal Infection.EDP Sciences. ISSN: 1297-9716 2.Transboundary and Emerging Diseases. Blackwell Verlag GmbH. ISSN: 1865-1682‎ 3.The Veterinary Journal. ISSN 1090-0233
Piezīmes
Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.