Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Sports I
Kursa kods SpoZ1001
Zinātnes nozare Sporta zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 40
Lekciju stundu skaits 2
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 30
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 10/03/2014
Atbildīgā struktūrvienība Sporta centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., lekt. Inta Alksne
Mg. paed., lekt. Jānis Vītols

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kurss ietver teorētisko un praktisko zināšanu apguvi. Teorētiskās zināšanas izskaidro fizisko vingrinājumu izpildes laikā notiekošos fizioloģiskos procesus, muskuļu darbību vingrinājumos, kā arī pamata fiziskās slodzes nepieciešamību, veselīga dzīves veida un darba spēju paaugstināšanas kontekstā. praktiskās nodarbības nostiprina un uzlabo, kā arī attīsta kustību prasmes un iemaņas, kuras palīdz biomotoro spēju pilnveidē. Ņemot vērā studējošo atšķirīgās intereses un fizisko sagatavotību, nodarbības notiek dažādu sporta veidu grupās.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
1.Papildina teorētiskās un praktiskās zināšanas par veicamo kustību un muskuļu vispusīgas attīstības nepieciešamību – lekcija.
2.Apgūst dažādas kustības, kas veicina koordinācijas spēju attīstīšanu un kustību pieredzes uzkrāšanu – praktiskie darbi.
3.Izprot savu kustību iespējas un atzīst trūkumus – praktiskie darbi.
4.Iegūst izpratni par fizisko aktivitāšu nozīmi veselības nostiprināšanā un uzlabošanā - praktiskie darbi.
Kursa saturs(kalendārs)
1.Ievadlekcija – studiju priekšmets, tā uzdevumi un mērķi. Veicamo kustību un muskuļu vispusīgas attīstības nepieciešamība – lekcija, 2 h.
2.Fizisko spēju pārbaudes tests - praktiskie darbi, 2h.
3.Praktisko iemaņu un prasmju apmācība, nostiprināšana un pilnveidošana izvēlētajā sporta veidā - praktiskie darbi, 24 h. 4.Praktisko iemaņu un prasmju pārbaudes tests izvēlētajā sporta veidā – praktiskie darbi , 4 h.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1.Piedalīšanās un aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās. 2.Fiziskās sagatavotības testu izpilde, atbilstoši izvēlētajam sporta veidam.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Gatavošanās praktisko iemaņu un prasmju pārbaudes testam izvēlētajā sporta veidā
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
1.Studiju kursa ieskaiti veido praktisko nodarbību apmeklējums, ja tas ir vismaz 85 % no kopējā nodarbību skaita. 2.Tāpat tiek ņemti vērā fizisko spēju pārbaudes testu rezultāti, kā arī attiecīgi izvēlētajā sporta veidā veiktie kontrolnormatīvi.
Pamatliteratūra
1.Apinis P. Cilvēks - anatomija, fizioloģija, pataloģijas pamati. Rīga: Nacionālais medicīnas apgāds, 2005. ISBN 9984927903.
2.Ābele A. (2018) RaKa . Sporta psiholoģija: teorija un prakse, 344 lpp.ISBN 978-9984-46-377-3
3.Fernāte A. Sporta treniņu teorijas pamati. I un II daļa. Rīga: LSPA, 2002.
4.Pulev J., Milroy P. Running Anatomy. 2010. 200 p.
5.Trenera rokasgrāmata (2006.) Treneru tālākizglītības centrs, 312 lpp., ISBN 9984199258 6.Mc Leod I. Swimming anatomy. 2010. 193 p. 7. 7.Servell D., Watkin P., Murray G. Sport and Exercise Science. 2012. 376 p
Papildliteratūra
1.Ābele A. Sporta psiholoģijas pamati. Rīga: RaKa, 2009. 296 lpp. 2.Ābele A. Vispusīgās fiziskās sagatavotības trenera rokasgrāmata + CD. Latvijas Treneru tālākizglītības centrs. Rīga, 2015. 240 lpp. 3.Logina I. Muguras sāpes. Rīga: Nacionālais apgāds, 2006. 368 lpp. 4. Krauksts V. Muskuļu trenēšanas bioloģiskie pamati. Rīga: Drukātava, 2006. 130 lpp. 5. Guidelines for Exercises Testing and Prescription. 10 th Edition. American College of Sports medicine (ACSM’s). 2017. 472 p. 6. Kluver W. Introduction to Exercise Science. American College of Sports medicine (ACSM’s). 2nd Edition. 2014. 496 p. 7.Peterson F. K., Provance G. P., Rodgers M., Romani W. Testing Muscles and Function with Posture and Pain. 2018. 560 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Sporta avīze. http://www.sportaavize.lv/
2.http://issuu.com/sporto.lv/docs/sports_nr2_2014 3. Veselība. ISSN 1407-804X
3.https://treneruizglitiba.lv/
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts visu fakultāšu bakalaura studiju programmu obligātajā daļā.