Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Lietišķā psiholoģija
Kursa kods Psih1001
Zinātnes nozare Psiholoģija
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 20/04/2011
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
pedagoģijas maģistrs, viesdoc. Vilnis Tomsons

Kursa anotācija
Studiju kursā studenti pilnveido zināšanas un prasmes par psiholoģijas zināšanu izmantošanu savā profesijā un darbā ar cilvēkiem. Studenti pilnveido refleksijas spējas, labāk iepazīst sevi un studiju biedrus. Izpildot dažādus uzdevumus un vingrinājumus stiprina savu pašapziņu un ticību saviem spēkiem. Izvērtē savas personības īpašības un psihiskos resursus karjeras veidošanai, profesionālai pilnveidei, kā arī veido un attīsta savu sociālo kompetenci, apgūstot vadīšanas, saskarsmes un konflikta risināšanas prasmes. Kursa ietvaros studenti pilnveido uzstāšanās prasmi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Kursa studiju noslēgumā students:
• labāk pārzinās savas mācīšanās īpatnības, zinās publiskas uzstāšanās galvenos pamatprincipus, būs guvis priekšstatu par darbu mazajā grupā risinot problēmu ierobežotā laikā (nodarbībā) un bez laika ierobežojuma (ārpus nodarbībām), būs labāk iepazinis sevi un studiju biedrus, būs guvis priekšstatu par dažiem komunikācijas modeļiem un iespējām kā izvairīties no apkārtējo psiholoģiskajām manipulācijām;
• pratīs patstāvīgi formulēt prioritātes un plānot laiku, patstāvīgi sagatavot vienkāršu publisku uzstāšanos, pārliecinošāk iesaistīties grupas darbā, pratīs saprotamāk un pārliecinošāk runāt ar klientiem; • spēs patstāvīgi risināt problēmsituācijas ar kolēģiem un klientiem, organizēt savu mācīšanos izmantojot kursā apgūto, piem., par savu mācīšanās stilu un pretenziju līmeni, nodarbību laikā būs publiski uzstājies studiju biedru priekšā, būs sagatavojis patstāvīgo darbu par studiju kursa ietvaros izpildītajiem uzdevumiem, ar secinājumiem par atziņu izmantošanu profesijā un ikdienā.
Kursa plāns
1 Lekcija: Studiju kurss un tā studijas. / Prakt. darbi: Studiju kurss un tā studijas.
2 L: Mācīšanās stils. / PD: Studiju kurss un tā studijas.
3 L: Jēdzieni. Saskarsme. / PD: Iepazīšanās. Studentu vizītkartes.
4 L: Pretenziju līmenis. / PD: Iepazīšanās. Studentu vizītkartes
5 L: Publiskas uzstāšanās principi, tās sagatavošana. / PD: Lušēra krāsu izvēle.
6 L: Personības izpētes divas pieejas. / PD: Lušēra krāsu izvēle.
7 L: Saskarsmes situāciju izvērtēšana un risinājumi. /PD: Lušēra krāsu izvēle.
8 L: Saskarsmes situāciju analīze pēc videofilmas noskatīšanās. / PD: Lušēra krāsu izvēle.
9 L: 1.kontroldarbs. Konfliktu risināšanas stratēģijas. Attieksme pret konfliktu. / PD: Laika plānošana. Prioritātes.
10 L: Schulz von Thun komunikācijas modelis. Atgriezeniskā saite./ PD: Laika plānošana. Prioritātes.
11 L: Saskarsmes regulēšanas paņēmieni. / PD: Uzdevums grupai, lomas, analīze.
12 L: Verbālā saskarsme. Psiholoģ.manipulācijas. Konteksts. / PD: Uzdevums grupai, lomas, analīze.
13 L: 2.kontroldarbs. / PD: Katra studenta uzstāšanās par patstāvīgo darbu.
14 L: Problēmu risināšana. / PD: Katra studenta uzstāšanās par patstāvīgo darbu.
15 L: Grupu ziņojumi par darbu grupās ārpus nodarbībām. / PD: Apkopojums par PD paveikto semestra laikā. 16 L/ PD: Apkopojums par semestra laikā padarīto.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtam patstāvīgajam darbam, uzrakstītiem abiem kontroldarbiem. Gala novērtējums studiju kursā veidojas no kontroldarbos, patstāvīgajos darbos un par nodarbību apmeklējumu saņemto punktu skaita. Kopējais punktu skaits vērtējuma 8 (ļoti labi) iegūšanai - 32, t.sk. kontroldarbos - līdz 20 p. (62,5%), patstāvīgais darbs - līdz 8 p (25%). un nodarbību apmeklējums - līdz 4 p. (12,5%). Ir iespējams iegūt papildpunktus, izpildot vienu vai vairākus no papildus patstāvīgajiem uzdevumiem. Noslēdzot kursa studijas, punktus summē un visus studentus saranžē pēc katra iegūto punktu summas. Ranžētajai rindai piekārto 10 ballu skalas vērtējumus. Kopā ar papildus iegūtajiem punktiem pārsniedzot 32 punktus, studentam ir iespēja pretendēt vērtējumiem 9 (teicami) un 10 (izcili). Kursa noslēguma pārbaudījums - ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā: saskarsmes psiholoģija. Rīga: Kamene, 2006., 234 lpp.
2. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku: saskarsmes psiholoģija. Rīga :Kamene, 2006., 130 lpp.
3. Čehlova Z. Izziņas aktivitāte mācībās. Rīga :RaKa, 2002., 136 lpp. 4. Reņģe V. Psiholoģija: Savstarpējo attiecību psiholoģija. Rīga :Zvaigzne ABC, 2004., 116 lpp.
Papildliteratūra
1. Kozlovs N. Saskarsmes māksla. Rīga: Jumava, 2008., 341. lpp.
2. Sarunu un konfliktu risināšana / tulk. no angļu val. Rīga :Lietišķās informācijas dienests, 2007., 184 lpp. 3. Garleja R. Darbs, organizācija, psiholoģija. Rīga: RaKa, 2003., 200 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Psiholoģijas Pasaule: žurnāls personībām, kas ciena sevi un citus. Rīga :Daro Cēsis, SIA. 2003- . ISSN 1691-0435 2. Psiholoģija Mums: starpnozaru žurnāls. Rīga: Juristu Ģilde, 2003- . ISSN 1691-0982
Piezīmes
Obl. kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna" pilna laika studentiem.