Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Rokdarbi
Kursa kods Peda3021
Zinātnes nozare Izglītības zinātnes
Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 60
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 21/05/2013
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., lekt. Zane Beitere-Šeļegovska
Mg. paed., vieslekt. Guna Gaiķe

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kurss iekļauts studiju kursu blokā Tekstilizstrādājumu tehnoloģijas. Kurss iepazīstina ar tekstildarbu dažādo tehniku- izšūšanas, adīšanas un tamborēšanas rokdarbu tehnoloģiskajām īpatnībām, to sintēzes iespējām. Kurss sniedz iespējas padziļināt prasmes un iemaņas šo paņēmienu apguvē, kā arī tekstila kā tautas kultūrmantojuma apzināšanā un to integrāciju mūsdienu vidē, piemērotāko mācību uzskates materiālu izstrādāšanā, lai ieinteresētu un motivētu skolēnus apgūt šīs rokdarbu tehnika skolās. Liela vērība pievērsta studentu sagatavošanai praksei skolā un radošās darbības aktivizēšanai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - izpratne par latviešu tautas garīgajām un materiālajām vērtībām; rokdarbiem kā mākslu; latviešu tautas mākslas vērtību Latvijā un Eiropas kontekstā; tautas mākslas un kultūrvides mijiedarbību mūsdienās.
• Prasmes - izvēlēties atbilstošākās rokdarbu tehnikas un prast tās radoši un mūsdienīgi pielietot apkārtējās vides dekorēšanā. Prast izstrādāt atbilstošāko metodisko uzskates materiālu rokdarbu mācīšanai skolā; prast pielietot informācijas tehnoloģijās iegūto kompetenci rokdarbu tehniku apgūšanai un efektīvākai izmantošanai. Prast novērtēt tesktiltehnoloģiju kā mākslas lomu intelektuāli bagātas, radošas, harmoniskas un konkurētspējīgas personības veidošanā. • Kompetence - radošums, spēt veidot metodiskos uzskates materiālus, radoši izmantot gan atsevišķas rokdarbu tehnikas, gan savstarpēji tās sintezēt. Spēt orientēties lielas informācijas klāstā un atrast sev nepieciešamo, patstāvīgi lietot zināšanas, prasmes un metodiskos uzskates materiālus pedagoģiskā darbībā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Izšūšanas tehnikas, to iedalījums. Izšuvuma kompozīcija un krāsu saskaņa
2 Baltie darbi. Divvirzienu izvilkums
3 Krāsainie darbi.Monogramma
4 Tills. Klājdūrieni
5 Izšuvumi latviešu tautas tērpos. Izšuvumi mūsdienās. Vienkāršāko datorprogrammu izmantošana rokdarbos.
6 Izšūšana Mājturības un tehnoloģiju programmas standartā skolā.
7 Adīšana un tamborēšana Mājturības un tehnoloģiju programmas standartā skolā.
8 Kompozīcijas pamatprincipi un ziteiksmes līdzekļi adīšanā
9 Adīšanas veidu iedalījums
10 Kakla izgriezumu veidi un to apstrāde
11 Kabatu, aizdaru malu un pogcaurumu varianti un apstrāde
12 Adīto tekstilizstrādājumu piegrieztņu veidošana un valdziņu aprēķināšana
13 Tamborējumu veidu iedalījums
14 Īru mežģīnes, franču pīnīte, tunēziskais tamborējums
15 Dakšiņtamborējums, motīvu un formu tamborējumi 16 Mājturības un tehnoloģiju nodarbībās skolā izmantojamās mācību metodes un uzskates materiāli
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Vismaz 75% nodarbību apmeklējums. Izstrādāts mācību metodiskais materiāls izšūšanā, adīšanā un tamborēšanā. Ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Adīšana. No kamola līdz džemperim. Rīga: Jumava, 2006. 128 lpp.
2. Bārndena B. Izšuvumi. Rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 256 lpp.
3. Bārndena B. Tamborējumi. Rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 256 lpp. 4. Madre I. Izšuvumi. Raksti un modeļi. 1.daļa. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1993.
Papildliteratūra
1. Britena Dž. Mazā rokdarbu enciklopēdija. Rīga: Jumava, 1999. 239 lpp.
2. Gandertone L. Lielā rokdarbu grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 256 lpp. 3. Rudziankova V. Rokdarbu kompozīcijas pamati. Lielvārde: Lielvārds, 1995. 76 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Rokdarbu Vācelīte. Vilnius : Septyni menai, 2005-. ISSN 1822-2838
2. Mala Diana : BPV Polska Sp. o.o. ISSN 0945-6678 3. Adījumu pasaule: Midara. ISSN 1822-1556
Piezīmes
Obligātais studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmā Mājas vide izglītībā pilna un nepilna laika studijās.