Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Pārtikas produktu iesaiņošana
Kursa kods PārZ3077
Zinātnes nozare Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Pārtikas procesi un iekārtas
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 20
Laboratorijas darbu stundu skaits 12
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 72
Kursa apstiprinājuma datums 16/02/2016
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas tehnoloģijas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Sandra Muižniece-Brasava
Dr.chem., Ilze Čakste

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti iepazīstas ar pārtikas iepakojuma / iesaiņojuma materiālu vispārīgu raksturojumu, funkcijām. Iepakošanas / iesaiņošanas materiāliem (papīrs, metāls, stikls, polimēri un kompozītmateriāli), to formām. Etiķetēm, un to līmēšanas iekārtām. Iepakojuma iekārtām. Iepakošanu gaisa vidē un izmainītā vidē - VP; MAP; EMAP. Aktīvais un biodegradējamais iepakojums. Transportiepakojums. Izlietotā iepakojuma pārstrāde un apsaimniekošana. Laboratorijas darbos un semināros apgūst praktiskas iemaņas iepakojuma/ iesaiņojuma materiālu novērtēšanai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
1.Zināšanas un izpratne par pārtikas iepakojuma industriju, iepakojuma / iesaiņojuma materiāliem. Spēj izskaidrot iepakojuma nozares svarīgākos jēdzienus un likumsakarības – laboratorijas darbi; 1. kontroldarbs
2.Prasmes orientēties iepakojuma / iesaiņojuma veidos, formu izgatavošanas procesos un iepakošanas tehnoloģiju realizācijā – praktiskie darbi; 2. kontroldarbs 3.Kompetence: spēj izvēlēties un analizēt pārtikas iepakojuma / iesaiņojuma materiālus, pārtikas iepakošanas procesus un jaunākās iepakošanas tehnoloģijas jaunu produktu izstrādē un derīguma termiņa pagarināšanā – 3. kontroldarbs; mājas darbi, praktiskie darbi
Kursa saturs(kalendārs)
1.Lekcija: Ievads. Iesaiņojuma definīcija un funkcijas.
2.Lab. darbs: Informācija pārtikas preču marķējumā.
3.Lekcija: Polimēru vispārīgs raksturojums.
4.Lab. darbs: Alumīnijs. Alumīnija jonu migrācija pārtikas produktos.
5.Lekcija: Polimēru struktūra un īpašības.
6.Lab. darbs: Līmes. Kazeīna līme no biezpiena. Dekstrīnu līme. Kolagēna līme.
7.Lekcija: Polimerizācijas reakcijās iegūtie polimēri.
8.Lab. darbs: Papīrs.
9.Lekcija: Polimerizācijas un polikondensācijas reakcijās iegūtie polimēri.
10.Lab. darbs: Plēve no kartupeļu cietes.
11.Lekcija: Plēvju veidi, īpašības un lietošana.
12.Lab. darbs: Pārtikas produktu iesaiņojuma materiālu īpašību novērtējums.
13.Lekcija: Metāli, stikls, papīrs.
14.Lab. darbs: Polimēru identificēšana.
1.kontroldarbs: Iesaiņojums, tā raksturojums.
15.Lekcija, pr.d.: Pārtikas produktu iepakojuma industrijas attīstība. Lekcija, pr.d.: Iepakojuma (metāls, stikls, papīrs un kartons) formu veidošana un pildīšana.
16.Lekcija, pr.d.: Iepakojuma polimēru materiālu formu veidošana un pildīšana. Darbs grupās
17.Pr.d.: Vāki un aizvākošana. Etiķetes, to līmēšanas iekārtas.
2. kontroldarbs: Iepakojuma formas, iepakojuma veidošanas principi, to izmantošanas analīze un piemērotu risinājumu izskatīšana.
18. Lekcija, pr.d.: Iepakojums izmainītā vidē.
19.Lekcija, seminārs.: Inovācijas iepakojumā. Diskusija. Kritiska pieeja. Aktīvā un biodegradējamā iepakojuma izmantošanas iespējas.
20.Lekcija, pr.d.: Diskusijas un analīze par izlietotā iepakojuma pārstrādi un apsaimniekošanu. Transportiepakojuma risinājumu kritiska izvērtēšana.
3. kontroldarbs: Iepakojuma risinājumi inovatīvu produktu iepakošanai. 22. Mājas darbu prezentēšana un diskusijas par patērētāju attieksmi pret iepakojumiem un iepakojuma optimizēšanas veidiem.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmens ar atzīmi, kur vērtējumu veido:
1.Jābūt iesniegtam patstāvīgā darba referātam, uz kuru pamatojoties students kārto eksāmenu (veido 60% no vērtējuma).
2.Jābūt sekmīgi uzrakstītiem visiem trīs kontroldarbiem, nostrādātiem visiem praktiskajiem darbiem un laboratorijas darbiem, jābūt ieskaitītām visu laboratorijas darbu atskaitēm, kā arī jābūt ieskaitītiem mājas darbiem (veido 40% no vērtējuma).
Visiem kontroldarbiem, laboratorijas darbiem, mājas darbiem jābūt ieskaitītiem, lai varētu aizstāvēt referātu.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
1. mājas darbs. Veikt 30 respondentu anketēšanu, lai noskaidrotu viņu zināšanas un viedokli par pārtikas iepakojumu (iesniedz elektroniskā veidā anketu apkopojumu.). 2. mājas darbs. Iepakojuma pārstrādes, apjoma samazināšanas/ optimizēšanas iespējas (apjoms vismaz 4 lpp, iesniedz elektroniskā veidā.).
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Eksāmens ar atzīmi, kur vērtējumu veido:
1.Patstāvīgā darba referāts, uz kuru pamatojoties students kārto eksāmenu (veido 60% no vērtējuma).
2.Sekmīgi uzrakstīti visi trīs kontroldarbi (veido 20% no vērtējuma). 3.Nostrādāti visi praktiskie darbi un laboratorijas darbi, ieskaitītas visas laboratorijas darbu atskaites, kā arī ieskaitīti mājas darbi (veido 20% no vērtējuma).
Pamatliteratūra
1.Čakste I. Iesaiņojuma materiālu ķīmija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 112 lpp. Ir LLU FB 85 eks.
2.Dukaļska L. Pārtikas produktu iepakošanas tehnoloģija. Jelgava: LLU PTF, 2003. 670 lpp. Ir LLU FB 125 eks.
3.Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Progresīvās iepakojuma tehnoloģijas pārtikas industrijā. Jelgava, LLU, 2012. 192 lpp. Ir LLU FB 30 eks. 4.Robertson G.L. Food Packaging: Principles and Practice. 3rd Edition. CRC Press, 2012. 733 p. Nav LLU FB. IR LNB 2013.g.
Papildliteratūra
1.Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Biodegradējamie iepakošanas materiāli pārtikas industrijā. Jelgava: LLU, 2008. 104 lpp. Ir LLU FB 205 eks. 2.Helstrom D., Olsoon A. Managing Packaging Design for Sustainable Development: A Compass for Strategic Directions. Chichester, UK: Wiley. 2017. 240 p. Nav LLU FB.
Periodika un citi informācijas avoti
1.The magazine Tara i upakovka [tiešsaiste]. [Skatīts 10.12.2018.] . Pieejams: http://www.magpack.ru/en/win/soderj.html
2.Bioplastic Magazine [tiešsaiste]. [Skatīts 10.12.2018.] . Pieejams: https://www.bioplasticsmagazine.com/en/index.php 3.The European Organization for Packaging and the Environment [tiešsaiste]. [Skatīts 10.12.2018.]. Pieejams: https://europen-packaging.eu/about-us.html
Piezīmes
Obligāts studiju kurss PTF pilna laika studentiem otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pārtikas produktu tehnoloģija” 5. semestrī. Obligāts studiju kurss PTF nepilna laika studentiem otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pārtikas produktu tehnoloģija” 8. semestrī.