Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Pārtikas procesi un iekārtas
Kursa kods PārZ3073
Zinātnes nozare Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Pārtikas procesi un iekārtas
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 80
Kursa apstiprinājuma datums 16/02/2016
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas tehnoloģijas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Ruta Galoburda
Dr. sc. ing., prof. Tatjana Ķince
Dr. sc. ing., doc. Elīna Sturmoviča

Priekšzināšanas
PārZ2004, Pārtikas procesi un iekārtas I
Kursa anotācija
Students, izstrādājot kursa darbu, izvēlas visas iekārtas, kas būtu nepieciešamas izvēlētā pārtikas produkta ražošanai, veidojot mašīnu-aparātu shēmu. Izpēta un apraksta iekārtu konstrukcijas, noskaidro konstruktīvās atšķirības, pielietojumu un piemērotību konkrēta tehnoloģiskā uzdevuma veikšanai. Veic iekārtu aprēķinus. Kursa darbu ilustrē ar iekārtu shēmām, apkopo iekārtu tehniskos rādītājus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• zināšanas par iekārtu darbības principiem, tehniskajiem rādītājiem;
• prasmes izvēlēties iekārtas konrēta produkta ražošanas procesa nodrošinājumam, izstrādāt mašīnu-aparātu shēmu; • kompetence - pamatot iekārtu izvēli konkrēta tehnoloģiska uzdevuma veikšanai.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Darbs bibliotēkā.
2 Darbs bibliotēkā, shēmu izvēle.
3 Tehnoloģisko shēmu veidošana konkrēta produkta ražošanai.
4 Shēmā ietilpstošo iekārtu apraksts, skiču veidošana.
5 Iekārtu apraksta precizēšana, tehnisko rādītāju apkopošana.
6 Materiālu bilances aprēķins. Nepieciešamo izjevielu un produktu iznākuma aprēķins.
7 Izvēlētās iekārtas siltuma bilances aprēķins.
8 Darbs bibliotēkā.
9 Iekārtu konstruktīvie aprēķini.
10 Palīgiekārtu izvēle un aprēķins.
11 Aprēķinu pārbaude.
12 Konsultācijas darba nobeigšanai.
13 Kursa darba noformēšana.
14 Kursa darba pārbaude.
15 Kursa darba publiska aizstāvēšana. 16 Kursa darba publiska aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izstrādātam, atbilstoši prasībām noformētam un pie mācībspēku komisijas publiski aizstāvētam kursa darbam.
Pamatliteratūra
1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L. Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU PTF, 2000. 514 lpp.
2. Galoburda R., Rakčejeva T. Gaisa, ūdens un dažādu pārtikas produktu raksturlielumi: Tabulas inženiertehnisko studiju priekšmetu kursam. Jelgava: LLU PTF, 2009. 40 lpp.
3. Fellows P. J. Food Processing Technology. Cambridge, England: Woodhead Publishing Ltd., 2000. 575 p. 4. Dukaļska L., Galoburda R. Pārtikas tehnoloģijas procesi un aparāti. Jelgava: LLU, 1999. 288 lpp.
Papildliteratūra
1. Chemical Engineering for the Food Industry. Ed. by P.J.Fryer, D.L.Pyle, C.D. Rielly. London etc., 1997. 462 p.
2. Dairy Processing Handbook. Lund: Tetra Pak Processing Systems AB, 1995. 436 p. 3. Kunkulberga D., Segliņš V. Maizes ražošanas tehnoloģija. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 292 lpp.
Piezīmes
Obligāts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Pārtikas produktu tehnoloģija" un bakalaura studiju programmas "Pārtikas zinības" pilna un nepilna laika studentiem.