Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Lauksaimniecības produktu pārstrāde
Kursa kods PārZ3070
Zinātnes nozare Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Pārtikas procesi un iekārtas
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Lekciju stundu skaits 44
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 20
Kursa apstiprinājuma datums 14/04/2015
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas tehnoloģijas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Daina Kārkliņa
Dr. sc. ing., asoc. prof. Jeļena Zagorska
Dr. sc. ing., doc. Ilze Grāmatiņa

Priekšzināšanas
Ekon3080, Tirgus analīze un prognozēšana
VadZ2037, Saimniekošanas mācība
Kursa anotācija
Studiju kurss „Lauksaimniecības produktu pārstrāde” dod priekšstatu par augu (graudi, augļi/dārzeņi, kartupeļi, cukurbietes, rapsis u.c.) un dzīvnieku valsts produktu (piens, gaļa, zivis), pārstrādes tehnoloģijām un nosacījumiem mājražošanā kvalitatīvu pārtikas produktu ieguvei.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• zināšanas - teorētiskās zināšanas un izpratne par lauksaimniecības produktu pārstrādes tehnoloģijām un to īpatnībām mājražošanā;
• prasmes – argumentēti pielietot iegūtās zināšanas dzīvnieku un augu valsts izejvielu pārstrādes tehnoloģiju izmaksu aprēķināšanai mājražošanā; • kompetence - lietpratīgi iegūtās zināšanas izmantot lauksaimniecības produktu pārstrādes procesa ekonomiskam novērtējumam mājražošanā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Piena produktu ražošana mājas apstākļos regulējošā likumdošana un higiēnas prasības.
2 Skābpiena produktu ieguve.
3 Saldējuma ražošanas tehnoloģija.
4 Sviesta ražošanas tehnoloģija.
5 Sieru veidi. Dažādu sieru ražošanas tehnoloģija.
6 Gaļas produktu ražošana mājas apstākļos regulējošā likumdošana un higiēnas prasības.
7 Gaļas un gaļas produktu sālīšanas tehnoloģija.
8 Gaļas un gaļas produktu konservēšana ar dūmgāzēm.
9 Desu izstrādājumu raksturojums. Gaļas desu tehnoloģija.
10 Zivju pārstrādes tehnoloģija.
11 Maizes izgatavošanas tehnoloģija mājas apstākļos.
12 Augļu un dārzeņu pārstrādes tehnoloģijas.
13 Regulējošā likumdošana alkoholisko dzērienu gatavošanai mājražošanā.
14 Jauna pārtikas produkta veidošana – ideju atlase, pamatojums un koncepcija.
15 Jauno pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas parametru, režīmu un tehnoloģiskās shēmas izveide. 16 Gatavās produkcijas sagatavošana realizācijai.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Students iegūst akumulējošā novērtējuma tiesības, ja visi kontroldarbi ir uzrakstīti, nostrādāti visi plānotie laboratorijas/praktiskie darbi, sekmīgi ieskaitīts mājas darbs un nodarbību apmeklējums ir vismaz 85 %.
Pamatliteratūra
1. Ceļvedis mājražošanā. Galv. red. I. Rūtenberga-Bērziņa. Ozolnieki: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2014. 78 lpp. Pieejams arī: http://www.laukutikls.lv/system/files_force/.../celvedis_majrazosana.pdf
2. Rokasgrāmata. Labas prakses vadlīnijas pārtikas amatniecībā. Rīga, 2011. 36 lpp. [tiešsaiste] [skatīts 2015. gada 18. martā]. Rīga. Pieejams: http://www.llsa.lv/files/gramata%20Labas%20prakses%20rokasgramata.pdf
3. Riekstiņš A., Melnis E. Mājas alus rokasgrāmata iesācējiem. 2012.gada marts [tiešsaiste] [skatīts 2015. gada 18. martā]. Pieejams: http://labsalus.lv/wp-content/uploads/2014/04/alus-rokasgramata131.pdf 4. Davidanova V. Mājas gardumi: kā kļūt par mājražotāju: siers, zivis, gaļa, maize, ievārījumi, saldumi. Rīga: Lauku Avīze, 2013. 64 lpp.
Papildliteratūra
1. Kārkliņa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloģija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2008. 93 lpp.
2. Kunkulberga D., Segliņš V. Maizes ražošanas tehnoloģija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2010. 292 lpp. 3. Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2002. 247 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. www.pvd.gov.lv
2. www.zm.gov.lv 3. www.likumi.lv
Piezīmes
Obligātais kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” specializācijas virzienam „Lauku sētas uzņēmējdarbība”.