Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Pārtikas mikrobioloģija
Kursa kods PārZ2064
Zinātnes nozare Pārtikas zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 24
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 21/03/2018
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas tehnoloģijas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. (Emeritus) Līga Skudra

Priekšzināšanas
Ķīmi2018, Pārtikas organiskā ķīmija
PārZ1003, Pārtikas izejvielu bioloģija
Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par vispārīgo un pārtikas produktu mikrobioloģiju. Apgūstot mikroorganismu īpatnības un attīstību, iespējams noteikt to lietderīgumu pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiskā procesā. Iegūst zināšanas par dažādu mikroorganismu ietekmi uz pārtikas produktu kvalitāti. Laboratorijas darbos studenti apgūst mikroorganismu noteikšanas metodes.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs: Zināšanas un izpratne par mikroorganismu morfoloģiju, fizioloģiju, bioķīmiju, vielu maiņas procesiem un to ietekmējošiem ārējās vides faktoriem.un kopsakarību ar pārtikas produktu ražošanas procesiem un kvalitāti. Prasme strādāt ar mikroskopēšanas metodēm un metodiku, analītiski izvērtēt, izskaidrot un argumentēti diskutēt par iegūtajiem rezultātiem. Kompetence iegūt, izvēlēties un analizēt metodes un metodiku mikroorganismu noteikšanai pārtikas produktos un to kvalitātes izvērtēšanā.
1.Pārzina mikroorganismu morfoloģiju fizioloģiju ,vielu maiņas procesus un tos ietekmējošos ārējās vides faktorus - 1.kontroldarbs 2.Apgūst zināšanas par mikroorganismu vielu maiņas procesu un to metabolītu ietekmi uz pārtikas produktu kvalitātes izmaiņām - 2.kontroldarbs 3.Pārzina un prot izvērtēt pārtikas produktu mikrobiālo drošību un saistību ar pārtikas produktu ražošanu - 3.kontroldarbs
Kursa saturs(kalendārs)
1. Mikroorganismu sistemātika.un morfoloģijskās īpašības
2. Mikroorganismu morfoloģiskās īpašības. L.D.: "Mikroskopēšanas preparātu gatavošana"
3. Mikroorganismu enzīmi un vielu maiņas procesi .
4. Mikroorganismu enzīmu grupas. L.D.: "Krāsoto preparātu gatavošana"
5. Mikroorganismu izplatība dabā.
6. 1.kontroldarbs. L.D.: "'Mikroorganismu skaita noteikšana substrātā".
7. Mikroorganismu izpaltība dabā.
8. Gaisa, ūdens, augsnes mikroflora un tās kopsakarība ar pārtikas produktiem. L.D.: "Gaisa mikrobioloģiskā kontrole".
9. Ārējo faktoru ietekme uz mikroorganismu attīstību.
10. Biotiskie faktori (simbioze, metabioze, antagonisms). L.D.: "Ūdens mikrobioloģiskā kontrole"
11. Olbaltumvielu un tauku pārvertības pārtikas produktos mikroorganismu iedarbības rezultātā.
12. Ogļhidrātu pārvertības mikroorganismu iiedarbības razultātā. L.D.: " Roku un iekārtu sanitāri-higieniskā pārbaude".
13. 2.kontroldarbs
14. Patogēnio mikroorganismu raksturojums. Pārtikas toksikozes.un mikotoksikozes
15. Patogēno mikroorganismu izraisītās pārtikas infekcijas. 16. 3.kontroldarbs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi. Studentiem semestru laikā jāraksta kontroldarbi, jāizstrādā un jāaizstāv visi paredzētie laboratorijas darbi.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Studenti patstāvīgi iepazīstās un analizē literatūrā esošās atziņas par pārtikas mikrobioloģiju,gatavojās zināšanu pārbaudēm,laboratorijas darbu aizstāvēšanai analizējot iegūtos rezultātus un pielietotās metodes
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Lai saņemtu akumulējošu ieskaiti ar atzīmi visiem kontroldarbiem ir jābūt vērtējumam 7(labi) ,ja ir zemāks tad studenti raksta ieskaiti.
Pamatliteratūra
1.Food science and technology: new research. Editors L. V. Greco, M. N. Bruno. New York: Nova Science Publishers, 2008. 482 p.
2.Позняковский В. М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза пищевых продуктов: учебник. 3-е изд., испр. и доп. Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2002. 553 c.
3.Жарикова Г.Г., Козьмина А.О. Микробиология, санитария и гигиена пищевых продуктов :практикум: учебное пособие для студентов, обучающихся по спец. "Товароведение и экспертиза товаров" и "Технология продуктов общественного питания". Москва: ГЕЛАН, 2001. 254 с. 4.Сидоренко О.Д. Микробиология: учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции". Москва: ИНФРА-М, 2005. 285 с.
Papildliteratūra
1.Encyclopedia of microbiology. Editor in chief M. Schaechter. 3rd ed. London: Academic Press, 2009. 2.Taylor & Francis Group CRCnetBASE e-grāmatas
Piezīmes
Obligātais studiju kurss Pārtikas tehnoloģijas fakultātes akadēmiskas studiju programmas "Pārtikas kvalitāte un inovācijas" studentiem 3. semestrī